แผนที่ สถานที่สอบ และ สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่
สนามสอบใช้ห้องสอบที่เขตพื้นที่ตามที่ระบุไว้ใน จำนวนรับ
แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
แผนที่อาคาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา ตาก
แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา เชียงราย
แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา ลำปาง
แผนที่เส้นทาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (จ.ลำปาง)
แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา น่าน
แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา พิษณุโลก