เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.กำหนดการรับสมัคร
 2.สาขาวิชา/จำนวนรับ/ค่าเทอม
 3.จำนวนนักศึกษาโควตา
 4.คุณวุฒิผู้สมัคร
 5.ตารางสอบ
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 7.เวลาเรียนภาคสมทบ
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 10.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 12.กรอกใบสมัคร
 13.พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 17.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการ
 19.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 20.Webboard การสมัคร
 21.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 22.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 23.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 24.Facebook งานรับนศ.ใหม่
 25.โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัลฯ
 26.โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลินฯ
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0065700]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558

******************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง(เพิ่มเติม) มทร.ล้านนา น่าน กดคลิกที่นี่

ตามที่ได้แจ้งลำดับสำรองในประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ 1
ของ หลักสูตร 299 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก(4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบ.เซ็นทรัลฯ
ขณะนี้มีผู้มารายงานตัวครบตามจำนวน ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่เรียกลำดับสำรอง ดังกล่าว

new

new

new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 3

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่ ด่วน!!!

1. -

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัคร


new


new


new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
เนื่องจากช่องทางการสมัคร แต่ละช่องทางมีกระบวนการที่แตกต่างกัน
ดังนั้นให้เลือกช่องทางการสมัคร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตามความสะดวกของผู้สมัคร
   
1.ช่องทางสมัครผ่านไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ)
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)

10 ก.พ. 2558 – 20 มี.ค. 2558

ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.ช่องทางสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       - บมจ.ธนาคารทหารไทย
       - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

10 ก.พ. 2558 – 24 มี.ค. 2558

ธนาคารฯ ตามที่ระบุ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก
และจะ ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น

หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

หลังวันชำระเงิน 3 วัน
ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2558
เวลา 16.00 น.

3.ช่องทางสมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดที่มหาวิทยาลัยฯ)
แต่งกายชุดนศ.สถานศึกษาเดิม หรือ ชุดนศ.ปกติ หรือชุดสุภาพ
*(หากสวมกางเกงยีนส์ เลื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจรณาให้สมัคร)
**(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

 

28 - 29 มี.ค. 2558
เวลา 09.00 น. -16.00 น.

กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

4.สอบข้อเขียน
   
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   4.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   4.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
   4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์
   4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


25 เมษายน 2558
26 เมษายน 2558
27 เมษายน 2558
27 เมษายน 2558
27 เมษายน 2558

ตามที่ระบุไว้ใน
บัตรเข้าห้องสอบ
กดคลิก

5.ประกาศผลสอบข้อเขียน

 

8 พฤษภาคม 2558
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่

และ Internet กดคลิก

6.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฎิบัติ13 พฤษภาคม 2558
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

20 พฤษภาคม 2558
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
และ Internet
กดคลิก
8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/58) และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่

 
 

งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234