มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

โครงการพิเศษ เรียนฟรีหลักสูตร 298 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ * โครงการร่วมบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4

                    

1.1 รายละเอียดหลักสูตร
1.1.1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ * โครงการร่วมบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1.1.2 รหัสหลักสูตร 298
1.1.3 ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
1.1.4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กทม.
1.1.5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

1.2 คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
1.2.1 มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561
1.2.1 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
1.2.2 เชื่อชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
1.2.3 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา
1.2.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.2.5 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
1.2.6 มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาด หรือธุรกิจค้าปลีก
1.2.7 บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัท กำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
1.2.8 มีสุขภาพร่างการสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคตาบอดสี , โรคธาลัสซีเมีย และโรคลมชัก ฯลฯ

1.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
1.3.1 ทุนการศึกษา 70 เปอร์เซ็นต์ ตลอดหลักสูตร
1.3.2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน
1.3.3 มีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
1.3.4 หลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนต้องทำงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ หรือบริษัทในเครือเป็นระยะเวลา 2 ปี
1.3.5 ในกรณีที่ผู้รับทุน ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้
ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดตามที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดจะระบุในสัญญา)

หมายเหตุ
*1ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเรียนที่เชียงใหม่ และ ต้องฝึกงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.4 รูปแบบการเรียนและฝึกปฏิบัติงาน

 

กลุ่ม

เทอม 1

เทอม 2

มิ.ย. – ส.ค.

ก.ย. – พ.ย.

ธ.ค. – ก.พ.

มี.ค. – พ.ค.

ฝึกปฏิบัติงานก่อน
(กลุ่ม A)

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

 

เรียน

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

 

เรียน

เรียนก่อน
(กลุ่ม B)

 

เรียน

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

 

เรียน

 

ฝึกปฏิบัติงานก่อน

1.5 กำหนดการสมัครและกำหนดการอื่นๆ
1.5.1 สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 61
1.5.1 สมัครออนไลน์ วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 61
1.5.1 สมัครด้วยตนเอง 24 มี.ค. 61
1.5.2 กำหนดการอื่นๆ ยึดตาม กำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ
1.การสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง
2.ผู้สมัครโครงการพิเศษเรียนฟรี ต้อง ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ในภาคการศึกษาแรก ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แล้วนำใบเสร็จไปแสดงเพื่อรับเงินคืนจาก บริษัทต้นสังกัด ในภายหลัง

1.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1.6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ
1.6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยฯและบริษัท

1.7 แผนรับรวม 60 ทุน
(รวมนักศึกษาทุกรอบการสมัคร)

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 2687

สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

 

หลักสูตร 929 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.สตาร์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป รุ่นที่ 1

        

2.1 รายละเอียดหลักสูตร
2.1.1 ชื่อหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.สยามมิชลินจำกัด
2.1.2 รหัสหลักสูตร 929 รหัสกลุ่มสอบ 9000
2.1.3 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
2.1.4 จัดการเรียนการสอนที่ บริษัท สตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
2.1.5 โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท สตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป

2.2 คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561
2.2.2 อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ - 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
2.2.3 เชื่อชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
2.2.4 เพศชาย เท่านั้น
2.2.5 มีสุขภาพดี แข็งแรง ตาไม่บอดสี
2.2.6 กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.2.7 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
2.2.8 สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
2.2.9 มีความประพฤติดี สุภาพ ไม่มีรอยสัก และไม่ติดยาเสพติด

2.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
2.3.1 เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2.3.2 ฟรี! ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร*1
2.3.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,500 บาท
2.3.4 ขณะเรียน มีหอพักฟรี!
2.3.5 เรียนจบ สามารถทำงานกับบริษัทสตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป ได้ทันที (ได้รับเงินเดือน+ค่าประสบการณ์) หรือเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกทำงานที่อื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
2.3.6 เรียนจบ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตามโครงการความร่วมมือ) หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน

หมายเหตุ
*1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 2 ปีการศึกษา(ปีการศึกษาละ25,000บาท)ให้แก่นักเรียนทุน ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ

2.4 รูปแบบการเรียนการสอน
2.4.1 เรียนและทำงาน ที่ บ.สตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี
2.4.2 เรียน ทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
2.4.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,500 บาท
2.4.4 ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง (เวลาการทำงานตามกะที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด)

2.5 กำหนดการสมัครและกำหนดการอื่นๆ
2.5.1 สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 61
2.5.1 สมัครออนไลน์ วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 61
2.5.1 สมัครด้วยตนเอง 24 มี.ค. 61
2.5.2 กำหนดการอื่นๆ ยึดตาม กำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ
*2 ผู้สมัครโครงการพิเศษเรียนฟรี ต้อง ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาแรก ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แล้วนำใบเสร็จไปแสดงเพื่อรับเงินคืนจาก บริษัทต้นสังกัด ในภายหลัง

2.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
2.6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ
2.6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยฯและบริษัท

2.7 แผนรับรวม 15 ทุน
(รวมนักศึกษาทุกรอบการสมัคร)

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โทร.080 8532300

สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หลักสูตร 928 ปวส.ช่างกลเกษตร ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บริษัท อนัตตากรีน จำกัด และ บริษัท เบญญาแทรกเตอร์ จำกัด รุ่นที่ 1

ด่วน!!! เฉพาะหลักสูตรนี้ รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน

3.1 รายละเอียดหลักสูตร
3.1.1 ชื่อหลักสูตร ปวส.ช่างกลเกษตร ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บริษัทอนัตตากรีนจำกัด และ บริษัทเบญญาแทรกเตอร์จำกัด
3.1.2 รหัสหลักสูตร 928 รหัสกลุ่มสอบ 9103
3.1.3 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
3.1.4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน และ บริษัท อนัตตากรีน จำกัด จ.กระบี่ หรือ บริษัท เบญญาแทรกเตอร์ จำกัด จ.น่าน
3.1.5 โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท อนัตตากรีน จำกัด บริษัท เบญญาแทรกเตอร์ จำกัด

3.2 คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
3.2.1 มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561
3.2.2 อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ - 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
3.2.3 เป็นบุคคลมีสัญชาติ
3.2.4 เพศชาย เท่านั้น
3.2.5 มีสุขภาพดี แข็งแรง ตาไม่บอดสี
3.2.6 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
3.2.7 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
3.2.8 สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
3.2.9 มีความประพฤติดี สุภาพ ไม่มีรอยสัก และไม่ติดยาเสพติด

3.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
3.3.1 เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
3.3.2 ฟรี! ค่าบำรุงการศึกษาในภาคที่เรียนการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ *1
3.3.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,500 บาท
3.3.4 ขณะเรียนในสถานประกอบการ มีหอพักฟรี!
3.3.5 เรียนจบ สามารถทำงานกับ บริษัท อนัตตากรีน จำกัด จ.กระบี่ หรือ บริษัท เบญญาแทรกเตอร์ จำกัด จ.น่าน ได้ทันที (ได้รับเงินเดือน+ค่าประสบการณ์) หรือเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกทำงานที่อื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
3.3.6 เรียนจบ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตามโครงการความร่วมมือ) หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน

หมายเหตุ
*1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษาในช่วงเรียนรู้ในสถานประกอบการ (ปีการศึกษาละ25,000บาท)ให้แก่นักเรียนทุน ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ

3.4 รูปแบบการเรียนการสอน
3.4.1 จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในสถานศึกษาและเรียนในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท อนัตตากรีน จำกัด จ.กระบี่ หรือ บริษัท เบญญาแทรกเตอร์ จำกัด จ.น่าน โดยเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยระยะเวลารวม 1 ปี และเรียนในสถานประกอบการด้วยระยะเวลารวม 1 ปี
3.4.2 ขณะเรียนในสถานศึกษา จะฝึกทำงานเพื่อประกอบอาชีพตามศาสตร์พระราชา
3.4.3 ขณะเรียนในสถานประกอบการ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,500 บาท ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง มีที่พัก ประกันอุบัติเหตุ และค่าธรรมเนียมการศึกษาฟรี

3.5 การสมัคร และ กำหนดการอื่นๆ
3.5.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 61
3.5.2 นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 61
3.5.3 กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิกที่นี่เท่านั้น หลังชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน และให้พิมพ์ใบยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน
3.5.4 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 16.00น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วยังไม่ได้กรอกใบสมัคร ถือว่าสละสิทธ์การสมัครทุกกรณี
3.5.5 สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เม.ย. 2561 (ตามที่ระบุในใบยืนยันการสมัคร)
3.5.6 กำหนดการอื่นๆ ยึดตาม กำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ
ผู้สมัครโครงการพิเศษเรียนฟรี ต้อง ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาแรก ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แล้วนำใบเสร็จไปแสดงเพื่อรับเงินคืนจาก บริษัทต้นสังกัด ในภายหลัง

3.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
3.6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ
3.6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยฯและบริษัท

3.7 แผนรับรวม 25 ทุน
(รวมนักศึกษาทุกรอบการสมัคร)

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โทร.080 8532300

สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หลักสูตร 299 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ โครงการร่วมบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดรุ่นที่ 6

                  

ด่วน!!! เฉพาะหลักสูตรนี้ รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน

4.1 รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ โครงการร่วมบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
รหัสหลักสูตร299 รหัสกลุ่มสอบ 2999
ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลจำกัด

4.2 คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
4.2.1 อายุไม่เกิน25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
4.2.2 เชื้อชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
4.2.3 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน
4.2.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.2.5 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
4.2.6 มีความสนใจงานบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หรืองานการจัดการการขาย
4.2.7 บุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รักงานบริการ สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

4.3 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
4.3.1 ฟรี!ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร*1
4.3.2 ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 บาท
4.3.3 มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที*2
4.3.4 ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่รับการศึกษา (2 ปี)
4.3.5 ในกรณีที่ผู้รับทุน ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมดพร้อม ดอกเบี้ยทั้งหมดตามที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดจะระบุในสัญญา)

หมายเหตุ
*1บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา (ใน 1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ15,000 บาท) ให้แก่นักเรียนทุนซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ
*2 ทำงานในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัลจำกัด ได้แก่ ห้างไทวัสดุ หรือ ห้างบ้านแอนด์บียอน โดยตำแหน่งงานที่ได้รับเป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม

4.4. รูปแบบการเรียน ใน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4ปี) *3

 

ปีการศึกษา

เรียนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา เชียงใหม่

ฝึกงานที่บริษัทในเครือ
ห้างไทวัสดุ หรือ ห้างบ้านแอนด์บียอนจำกัด
ในจังหวัดเชียงใหม่

ชั้นปีที่ 1

4 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

2 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

ชั้นปีที่ 2

3 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

3 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

ชั้นปีที่ 3

3 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

3 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

ชั้นปีที่ 4

2 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

4 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

หมายเหตุ
*3 ใน 1 สัปดาห์ หยุด 1 วัน(วันที่หยุดขึ้นอยู่กับบริษัทที่ไปฝึกงาน)

4.5 การสมัครออนไลน์
4.5.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 61
4.5.2 นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 61
4.5.3 กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิกที่นี่เท่านั้น หลังชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน และให้พิมพ์ใบยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน
4.5.4 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 16.00น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วยังไม่ได้กรอกใบสมัคร ถือว่าสละสิทธ์การสมัครทุกกรณี
4.5.5 สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เม.ย. 2561 (ตามที่ระบุในใบยืนยันการสมัคร)
4.5.6 กำหนดการอื่นๆ ยึดตาม กำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

4.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
4.6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ
4.6.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยฯและบริษัท

4.7 จำนวนรับ 15 ทุน

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 2686

สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0001601]