การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
**กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ให้ครบและทำความเข้าใจก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

เข้าสู่ระบบ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House กดคลิกที่นี่

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House แบ่งออกเป็น
3.1) ยืนยันสิทธิ์กับระบบของ มทร.ล้านนา
3.2) ยืนยันสิทธิ์กับระบบของ MYTCAS (สำหรับผู้สมัครวุฒิเดิม ระดับ ม.6)
โดยมหาวิทยาลัยฯจะแยกท่านให้เข้าระบบ 3.1) หรือ 3.2) เองโดยอัตโนมัติ ตามข้อมูลวุฒิเดิมที่ท่านกรอกใบสมัครกับมหาวิทยาลัยฯ
ดังนั้นขอให้ท่านเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ลิงค์ ข้อ ของมหาวิทยาลัยฯ (ด้านบนของเว็บไซต์นี้)
และ การยืนยันสิทธิ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้พิมพ์หลักฐานแสดงการยืนยันสิทธิ์ Clearing House เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น

ตัวอย่าง หลักฐานแสดงการยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ให้พิมพ์แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบบออกให้จริง)
แต่ละท่านเมือยืนยันสิทธ์แล้วจะได้ใบนี้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ไม่ได้ให้ปริ้นทั้ง 2 แบบ)แบบที่ 1 ของ มทร.ล้านนา

แบบที่ 2 (เป็นหลักฐานที่จะแสดงการยืนยันสิทธิ์จากระบบ MYTCAS)


** กรณีหลังครบกำหนดยืนยันสิทธิ์ หากมีปัญหาสถาณะการยืนยันสิทธิ์ ว่าท่านไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หลักฐานแสดงการยืนยันสิทธิ์ Clearing House นี้ จะใช้เป็นหลักฐานได้ว่าท่านได้ยืนยันสิทธิ์แล้วจริงๆ แต่หากไม่มีปัญหาในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เรียกแสดงหลักฐานนี้ ดั้งนั้น ให้ผู้สมัคร พิจารณาเองว่าจะพิมพ์ใบนี้ทันที หรือ บันทึกเก็บเป็นไฟล์แล้วค่อยพิมพ์ภายหลัง หรือ เลือกที่จะไม่พิมพ์เลย

การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามวันเวลา ที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ จนกว่าจะขอทำเรื่องสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา* กับ มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น (เฉพาะกรณีผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของ MYTCAS ต้องสละสิทธ์ตามกำหนดการและผ่านระบบของ MYTCAS เท่านั้น) กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ ทุกกรณี
หมายเหตุ *เกณฑ์การสละสิทธิ์ให้ยึดตามเกณฑ์ของ TCAS62

ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) 1/2562 ตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์