คำถามเกียวกับการสมัครที่พบบ่อย

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

1. การลงทะเบียน TCAS คืออะไร ??
ตอบ
1.ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิม ระดับ ม.6 เพื่อสมัครกับมทร.ล้านนา ทุกรายต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (ลงทะเบียน TCAS) มหาวิทยาลัยจึง ถือเป็นข้อปฏิบัตให้เฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิม ระดับ ม.6 เพื่อสมัครกับมทร.ล้านนา ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ
แล้ว ผมเรียนอยู่ ปวช. และ พี่ผมอยู่ ปวส. ต้อง ลงทะเบียน TCAS ไหม ??
ตอบ
ผู้ที่ต้องลงทะเบียน TCAS มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ เฉพาะ กรณีผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิม ระดับ ม.6 เพื่อสมัครกับมทร.ล้านนา ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี เท่านั้น ที่ต้อง ลงทะเบียน TCAS กรณีอื่นๆ ไม่ได้กำหนด ครับ


2. กลุ่ม A B C แตกต่างกันอย่างไรครับ
ตอบ
1.คุณสมบัติ
กลุ่ม A ผู้สมัครทั่วไป
อ่านคุณสมบัติ กลุ่ม A กดคลิก

กลุ่ม B นักศึกษาโควตาพิเศษ
อ่านคุณสมบัติ กลุ่ม B กดคลิก

กลุ่ม C นักกีฬาและกิจกรรม
อ่านคุณสมบัติ กลุ่ม C กดคลิก

2.การสมัคร
กลุ่ม A ผู้สมัครทั่วไป
สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 14 - 28 ก.พ. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก
สมัครออนไลน์ วันที่ 14 ก.พ. - 14 มี.ค. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก
สมัครด้วยตนเอง วันที่ 19 มี.ค. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก

กลุ่ม B นักศึกษาโควตาพิเศษ
สำหรับผู้ที่ คณะ / พื้นที่ คัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ แล้วเท่านั้น
สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 14 - 28 ก.พ. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก
สมัครออนไลน์ วันที่ 14 ก.พ. - 14 มี.ค. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก
สมัครด้วยตนเอง วันที่ 19 มี.ค. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก

กลุ่ม C นักกีฬาและกิจกรรม
สมัครด้วยตนเอง วันที่ 20 มี.ค. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิก3. มหาวิทยาลัยฯคัดเลือกให้ผมเป็น นศ.โควตาพิเศษ แล้ว ครับ และ ผมก็สมัครแล้ว แต่ ผมอยากสมัครเป็น กลุ่ม A อีกหลักสูตรได้ไหมครับ ???
ตอบ
สามารถทำได้ครับ เพราะ กลุ่ม B ถ้าเป็นนศ.โควตาแล้ว ให้มาสมัคร และรอสอบสัมภาษณ์
ส่วนกลุ่ม A หากสมัครแล้ว ก็เข้าสอบข้อเขียนตามปกติ (ยกเว้น วุฒิเดิม ม.6)
เมือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หากติด A ด้วย ก็ เลือก สอบสัมภาษณ์ ว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็น A หรือ B ก็ได้ ครับ


4. ทำไม ม.6 ไม่ต้องสอบข้อเขียน ???
ตอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS
การคัดเลือกนักศึกษาระดับ ม.6 ในรอบ 2 ห้ามจัดการสอบ มทร.ล้านนาจึงเลือก ใช้คะแนน O-NET , GAT , PAT ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ครับ


5. แล้วจะต้องยื่นคะแนน V-NET O-NET GAT PAT อย่างไร คะแนนยังไม่ประกาศเลย ???
ตอบ
ไม่ต้องยื่นหรือกรอกคะแนนใดๆ ครับ ในวันพิจารณาผลคะแนน มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการเอาคะแนนดังกล่าวของผู้สมัครทุกคน จาก สทศ. เอง ครับ

6. ไม่มีคะแนน V-NET O-NET GAT PAT จะสมัครได้ไหม ???
ตอบ
สมัครได้ครับ แต่ มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนรวม ครับ

7. อยู่ ม .6ไม่มีคะแนน O-NET GAT PAT ตอนสมัคร จะกรอกว่าตัวเองเป็น ปวช. เพื่อที่จะได้สอบ ทำได้ไหม ???
ตอบ
ตอนสมัครสามารถทำได้ครับ เพราะ เรายังไม่ได้ตรวจวุฒิการศึกษาเดิม
แต่วันสอบสัมภาษณ์ หากตรวจพบ ถือว่าท่านแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก ทุกรณ

8. สมัครออนไลน์แล้ว ต้องสมัครไปรษณีย์ อีกไหม ???
ตอบ
การสมัครมี 3 วิธี คือ

1. สมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์
new

2. สมัครออนไลน์
new

3. สมัครด้วยตนเอง
new

new

แต่ละวิธีมีกระบวนการขั้นตอนการสมัคร ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นให้ผู้สมัครเลือกสมัคร วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก
แล้วทำตามขั้นตอนของวิธีการนั้นๆ อย่าเอา 3 วิธีมาปนกันนะครับ9. สมัครได้กี่ครั้งและเลือกได้กี่อันดับ ???
ตอบ
การชำระเงิน 1 ครั้งจะสามารถสมัคร และได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลข
โดยใน 1 เลขที่นั่งสอบนั้น จะสามารถเลือกอันดับได้ 1 หลักสูตร เท่านั้น
และต้องไปสอบที่สนามสอบที่เลือกสมัครเท่านั้น
เช่น เลือกสมัคร บช.บ.การบัญชี ลำปาง ต้องไปสอบที่สนามสอบของลำปาง (แต่บ้านอยู่พิษณุโลก อยากจะขอสอบที่สนามสอบพิษณุโลกแทนได้ไหม ตอบว่า ไม่ได้ จะเรียนที่ไหนต้องไปสอบที่นั้น)
ประกาศห้องสอบ 22 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. ที่เมนูที่ 21


10. แล้วถ้าสมัครผิดสาขา หรือ อยากเลือกสาขาใหม่ จะขอแก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
หากได้เลขที่นั่งสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะออกเลขที่นั่งสอบ จัดและจองโต๊ะสอบให้แล้ว
หากต้องการสมัครสาขาอื่น ให้เริ่มทำตั้งแต่กระบวนการชำระเงินใหม่ ส่วนในวันสอบให้เลือกไปสอบในเลขที่นั่งสอบ ที่ต้องการเข้าสอบจริงๆ ส่วนเลขที่นั่งสอบที่ไม่เข้าสอบก็จะเป็นขาดสอบ ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลสอบ ในเลขที่นั่งสอบที่เข้าสอบ

11. กรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ผิด เกรด แก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
กรอกใบสม้ครเสร็จกดยื่นยันข้อมูลได้รับเลขที่นั่งสอบ การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยไม่อนุณญาติแก้ไขข้อมูลใดใด
หากชื่อ-สกุล พิมพ์ผิด ให้แก้ไขตอนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่(หลังจากผ่านสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว)
ส่วนข้อมูลที่อยู่นั้นใช้เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯติดต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ข้อมูลเกรด มหาวิทาลัยฯจะเรียกตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นหากกรอกผิดไม่เป็นไร ไม่ต้องแก้ไข


12. การสมัครใช้เอกสารอะไรบ้าง ???
ตอบ
การสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดๆทั้งสิ้น
แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ2 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ อย่างไร
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ สอบผ่านข้อเขียนแล้วก็ตาม

13. แล้ววันสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง ???
ตอบ
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ 1.2 เอกสารที่แสดงผลการศึกษา ที่จะให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ รู้ว่า คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ของเรา ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯประกาศ เช่น อาจจะเป็นใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรอง หรือ สมุดพก หรือใบอื่นตามที่สถานศึกษานั้นเรียก เป็นต้น โดยถ้าเอกสารนั้นแสดงทั้ง คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ก็อาจจะใช้เป็นเอกสารชุดเดียวกันก็ได้ แต่บังคับต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง ไม่ใช้ปริ้นในเน็ต หรือ ทำมาเอง (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 1.3 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง (ถ้ามี) 1.4 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่ม C นักกีฬาและกิจกรรม ต้องแสดงหลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง อ่านประกาศเอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ อย่างละเอียดเป็นทางการ กดคลิก
***หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

14. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช. วันสอบสัมภาษณ์ผมต้องนำมาทั้ง 2 วุฒิเลยหรือ ???
ตอบ
ถูกต้องครับ อย่างที่ได้แจ้งไป วันสอบสัมภาษณ์ ต้องแสดงเอกสารแสดงคุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่ถูกต้องตามประกาศ หาก คุณวุฒิ ประกาศ วุฒิA และต้องมี วุฒิB นั้นหมายถึงก็ต้องมี ทั้ง 2 วุฒิมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากนำมาแสดงไม่ครบ หรือ วุฒิที่นำมาแสดงไม่ตรงตามประกาศ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม : สว่นใหญ่หลักสูตรที่ต้องใช้ 2 วุฒิ เป็นหลักสูตรเที่ยบโอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศคุณวุฒิ
เช่น ลำดับที่ 25 รหัส 502 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน (เชียงใหม่) คุณวุฒิผู้สมัครแจ้งว่า รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้ทุกสาขา หรือ ม.6 ที่มีสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
แสดงว่าวันสอบสัมภาษณ์ ต้องนำวุฒิ ปวส. และ ปวช. หรือ บางคนเป็นวุฒิ ปวส. และ ม.6 มาแสดง ครับ
กรณีนี้หากนำมาวุฒิเดียว ถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศทันที ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ นะครับ


15. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช./ม.6 (วุฒิปวส.ตรง แต่ ปวช./ม.6 ไม่ตรงสมัครได้ไหม) ???
ตอบ
สมัครได้ครับ เพราะตอนสมัครยังไม่ตรวจ แต่ไม่แนะนำให้สมัคร ครับ เพราะถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ อยู่ดี เสียดายเงินค่าสมัคร และ โอกาศในการสมัครหลักสูตรอื่น ที่ตรงกับคุณวุฒิที่มีอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักสูตรที่ต้องใช้ 2 วุฒิ เป็นหลักสูตรเที่ยบโอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศคุณวุฒิ

16. สมัครออนไลน์ ทำไมต้องชำระเงินก่อนกรอกใบสมัคร ???
ตอบ
เพราะหากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วโปรแกรมจะ ออกเลขที่นั่งสอบ และออกใบยืนยันการสมัคร ทันทีที่กรอกใบสมัครเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน

17. มีหลักสูตรที่เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ไหม ???
ตอบ
มีเป็นบางหลักสูตร โดยดูได้ที่ เมนูที่ 3.จำนวนรับ หลักสูตรที่ระบุว่า ภาคพิเศษ นั้น จะจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งนศ.หลักสูตรดังกล่าวต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยอาจจัดใน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น. และนศ.ไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ว่าง ต้องทำงาน ฯลฯ

18. ภาคปกติ กับ ภาคพิเศษ ต่างกันอย่างไร ???
ตอบ
1.เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษใช้เวลาในการเรียนนอกเวลาราชการ
- เวลาเรียนภาคปกติ คือ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 8.00 น. - 17.30 น
- เวลาเรียนภาคพิเศษ คือ นอกเวลาราชการ
2.ค่าธรรมเนียมศึกษา ภาคพิเศษมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกาาสูงกว่าภาคปกติ ดูค่าบำรุงการศึกษาทุกสาขาวิชา กดคลิก
หมายเหตุ ในใบปริญญาจะไม่มีการแยกว่าเป็นภาคพิเศษหรือภาคปกติ ถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวกัน

19. จบมาแล้ว(เด็กซิ่ว) สามารถสมัครได้ไหม ???
ตอบ
สมัครได้ครับ


20. หากสอบติดรอบ2 แล้ว จะตัดสิทธิ์ การสมัครรอบอื่นๆ หรือไม ???
ตอบ
การสมัครทุกรอบ ของมทร.ล้านนา ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์แล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House
ผู้ที่ ไม่เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House หรือเข้าไปแล้วแต่ยืนยันสิทธ์ เลือกมหาวิทยาลัย อื่น จะไม่มีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และถือว่าสละสิทธ์ กับ มทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House เลือก มทร.ล้านนา จะมีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ถือว่าสละสิทธ์ กับมทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่สามรถ สมัครเรียนที่อื่นได้อีก
จนกว่าจะแจ้งขอสละสิทธ์การเป็นนักศึกษากับทาง มทร.ล้านนา
และมทร.ล้านนา จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
ผู้สละสิทธ์ ทุกกรณี ตามที่กล่าวมา สามารถสมัครเรียนที่อื่น หรือที่ มทร.ล้านนา ในรอบอื่นๆ ได้ปกติ

21. หลักสูตร ปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ ???
ตอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษา 6 (ตามประกาศคุณวุฒิ) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่เท่ากัน บางหลักสูตร 4ปี บางหลักสูตร 5ปี (โดยในหลักสูตรจะระบุระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ไว้ว่าเป็น 4ปี หรือ 5ปี หลังชื่อหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร)

22. หลักสูตร เทียบโอน ต้องเรียนอีกกี่ปี ???
ตอบ
หลักสูตรเทียบโอน คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ตามประกาศคุณวุฒิ)
โดยเทียบโอนหน่วยผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากระดับปวส. ที่เรียนมา กับหลักสูตร ปริญญาตรี (4ปี , 5ปี) ของ มหาวิทยาลัยฯ
การเทียบโอนจะเทียบโอนเป็นรายวิชา และวิชาที่เทียบโอนได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน และต้องทำการเทียบโอนก่อนเท่านั้นจึงจะรู้ว่าวิชาไหนเทียบได้ไม่ได้
และหากเทียบได้แล้ว การตัดสินใจลงเรียนวิชาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุเป็นระยะเวลาได้
หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน นั้น จะระบุคำว่า "เทียบโอน" ไว้ที่ชื่อของหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร และผู้สมัครหลักสูตรเทียบโอน ต้องใช้วุฒิ ปวส.เป็นวุฒิเดิมในการสมัครเท่านั้น

23. ผมกำลังจะจบ ปวส. แต่จะใช้วุฒิเดิม คือ ปวช. สมัคร ปริญญาตรี แบบ 4 ปีได้ไหม ???
ตอบ
สามารถทำได้ครับ
ตอนกรอกใบสมัครต้อง รู้ตัวเองเสมอ และ กรอกข้อมูล วุฒิการศึกษาเดิมเป็นระดับ ปวช. เท่านั้น นะครับ

แล้วถ้าสมัคร สอบติดแล้ว จะโอนวิชาของปวส.ได้ไหม ???
ตอบ
ได้ครับ ตอนเปิดเทอมจะมีกำหนดระยะเวลาให้ยื่นเทียบโอน ครับ
แล้วต่างกับหลักสูตรเทียบโอนที่รับวุฒิ ปวส. อย่างไร ครับ ???
ตอบ
อย่างที่ได้ตอบไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้ หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส. เท่านั้น และจะดำเนินการเทียบโอนให้เองโดยไม่ต้องยื่นคำรองตอนเปิดเทอม ครับ


24. ที่ตารางคุณวุฒิ คำว่า"หรือเทียบเท่า"คืออะไร ???
ตอบ
เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าทางระดับการศึกษา
ยกตัวอย่าง ปวส.ไฟฟ้า รับวุฒิ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
เทียบเท่าคือ ปวช.สาขาใดใดซึ้งอาจใช้ชื่อเรียก สาขาแตกต่างจาก ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เช่น ปวช.ไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ตามแต่สถานศึกษา นั้นๆ โดยมีวิชาเรียนเหมือนกัน
ไม่ใช่ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างยนต์ เพราะเป็นระดับปวช.เหมือนกัน นั้นเป็นการเทียบเท่าทางระดับการศึกษา แต่ในที่นี้ต้องเทียบเท่าที่รายวิชาที่เรียน เท่านั้น

25. จะสมัครต้องใช่เกรดเท่าไหร่ และใช้กี่เทอม ???
ตอบ
กลุ่ม A และ B ไม่จำกัดเกรด ครับ แต่ กลุ่ม C จำกัดเกรดครับ ส่วนจะใช้กี่เทอม และ ต้องเกรดเท่าไหร นั้น กดคลิก เลยครับ

26. หากสอบไม่ติดรอบ2 จะทำยังไงดี ???
ตอบ
ผู้สอบสัมภาษณ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถสมัครในรอบอื่นๆ ได้ตามที่ คุณสมบัติ ตรงกับประกาศของรอบนั้นๆ

27. ในใบชำระเงินค่าสมัคร เขียนว่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ แต่จะสมัครเรียนที่ลำปาง ทำอย่างไรดี ???
ตอบ
ถูกต้องแล้วครับ เพราะ งานรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่
รับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ทำการรับสมัคร ในทุกรอบ ให้ทุกพื้นที่
ส่วนการเลือกหลักสูตรว่าหลักสูตรไหน ของจังหวัดอะไร อยู่ที่ตอนกรอกใบสมัคร

28. มีเรื่องจะแนะนำในขั้นตอนการสมัครไหม ???
ตอบ
1.การสมัครออนไลน์ เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครแล้วจะได้เลขที่นั่งสอบทันที หากไม่ได้ แสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ และต้องพิมพ์ใบยื่นยันการสมัครเป็นหลักฐาน หากไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ หรือ เข้ากรอกแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบต้องแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ก่อนวันที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระแล้วทุกกรณี
2.การสมัครผ่านไปรษณีย์ เจ้าหน้าจะดำเนินการเปิดตู้ไปรษณีย์เพื่อรับเอกสาร ประมาน อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการสมัคร และส่งใบยื่นยันการสมัครไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมาในใบสมัคร สอบถามสถาณะการสมัครได้ที่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 (สรุป : เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทุกกระบวนการโดยปกติแล้วหลังผู้สมัครส่งเอกสารมาประมาณ 1 สัปดาห์)