ข้อปฏิบัตสำหรับผู้เข้าสอบ
ดาวน์โหลดข้อปฏิบัตสำหรับผู้เข้าสอบ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

ก.สอบข้อเขียน
1.การสอบข้อเขียน : ผู้สมัครต้องเข้าสอบครบทุกรายวิชาตามกำหนด วัน เวลา ตามที่ระบุในตารางสอบ ผู้ที่สมัครแล้วดูห้องสอบ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง แสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากไม่นำมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
1.1 กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป
1.1.1 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาเดิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน ให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 หากมีรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ ข้อ 3 ด้านล่าง
1.1.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาเดิม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช. หรือ ปวส. : ต้องเข้า สอบข้อเขียนครบทุกรายวิชา ตามกำหนด วัน เวลา ตามท้ายประกาศนี้ และจะต้องนำบัตรประจำตัว ประชาชน ฉบับจริง แสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากไม่นำมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
1.2 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562
1.3 กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษ : ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน ให้รอเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ ข้อ 3 ด้านล่าง
1.4 กลุ่ม C กลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม : ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน ให้รอเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ ข้อ 3 ด้านล่าง

2. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน
2.1 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ)
2.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และวิชาที่สอบ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯกำหนด
2.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำ โทรศัพท์มือถือ ตำรา หนังสือ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (กรณีเป็นนาฬิกา ต้อง เป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น)
2.4 ผู้เข้าสอบจะเข้าหรือออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว เท่านั้น
2.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสอบ
2.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (หรือ บัตรอื่นๆที่มีเลขประจำตัวประชาชนและ มีรูปถ่ายติดอยู่ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง) แสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากไม่มีมาแสดง จะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ
2.7 ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเองได้แก่ ปากกา ดินสอดำ ขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ และ/หรืออุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิชาที่สอบ
2.8 ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดไว้เท่านั้น
2.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
2.10 ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
2.11 เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที
2.12 ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ 2.13 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
ข.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
3. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : กำหนดการ วันที่ 11 เมษายน 2562 รายงานตัวเวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ/สอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียน ซึ่งพิจารณาจาก คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดย หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา และ
3.2 หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา พร้อมสำเนา
     - กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) หรือ ใบ ปพ.1 มาแสดง
     - กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ ใบแสดงผลการเรียน เช่น ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรอง หรือ สมุดพก หรือ หลักฐานแสดงผลการศึกษาที่อาจมีชื่อเรียกเป็นแบบอื่น ที่แสดงคุณวุฒิตามประกาศคุณวุฒิผู้สมัคร และ แสดงวุฒิการศึกษาเดิม ตามประกาศวุฒิการศึกษาเดิม โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา)
3.3 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถของตนเอง (ถ้ามี)
3.4 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่ม B กลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม ต้องแสดงหลักฐานผลงาน ด้านกีฬา หรือ กิจกรรม ตามที่เลือกสมัคร
3.5 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็น อย่างที่สุด เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ทราบพร้อมแสดงหลักฐาน ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันสอบ สัมภาษณ์เท่านั้น หากแจ้งภายหลังจากที่ กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ สัมภาษณ์
3.6 ผู้เข้าสอบในหลักสูตร 298 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง

หมายเหตุ หากผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1 และ 3.2 มาแสดง ในทุกกรณีจะถือว่าสอบไม่ผ่าน


4 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
4.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
4.2 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ ชุดกีฬา ชุดพละ เข้าห้องสอบ)
4.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือ ต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
4.4 ผู้เข้าสอบจะเข้า-ออกห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการแล้ว เท่านั้น และผู้เข้าสอบที่ไป ถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก หรือส่งเสียงดังรบกวน กรรมการและผู้เข้าสอบอื่น
4.6 ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ
4.7 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด

5 สถานที่สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของหลักสูตรและพื้นที่ ที่เลือกสมัคร เท่านั้น
5.1 ทุกหลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงใหม่
5.1.1 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
5.1.2 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารบริหารธุรกิจ3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
5.1.3 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร15 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (หลังวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่)
5.1.4 ทุกหลักสูตรที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารC2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)
5.1.5 เฉพาะกลุ่ม C กลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม ให้เข้าสอบที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม)
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
5.2 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ตาก
สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาตาก มทร.ล้านนา ตาก
5.3 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงราย
สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาเชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย
5.4 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำปาง
สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาลำปาง มทร.ล้านนา ลำปาง
5.5 ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.น่าน
สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน
5.6 หลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.พิษณุโลก
สอบสัมภาษณ์ที่ กองการศึกษาพิษณุโลก มทร.ล้านนา พิษณุโลก