มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รายละเอียดวิชาที่สอบ
รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

ทุกรายวิชาห้ามใช้เครื่องคำนวณ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด
ข้อมูลที่ประกาศเรียงตาม รหัสข้อสอบ ดูตารางสอบ กดคลิกที่นี่
ดาวน์โหลด รูบแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

1. รหัสข้อสอบ 111 101 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) / ปวส.ช่างยนต์ / ปวส.ช่างจักรกลหนัก
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความรู้ทั่วไปด้านช่างยนต์ จักรกลหนักและช่างกลเกษตร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบหล่อลื่น หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ การรองรับและส่งกำลังในยานยนต์ เครื่องมือด้านช่างยนต์ คณิตศาสตร์ช่างยนต์
2. รหัสข้อสอบ 111 102 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (4ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เทียบโอน
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา การออกแบบระบบเกษตร เช่น การวางผังปลูก ระบบระบายอากาศ น้ำ และไฟในฟาร์ม เป็นต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสียอินทรีย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวภาพ เครื่องมือวัดและการควบคุมพื้นฐาน และ ระบบส่งสัญญาณและการประมวลผลข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น
3. รหัสข้อสอบ 111 103 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ธรณีวิทยาทั่วไป โครงสร้างของโลก แร่และหินโดยทั่วไป ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญภายในประเทศ และในบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง และการใช้ประโยชน์ การทำเหมืองแร่ที่สำคัญภายในประเทศ
4. รหัสข้อสอบ 111 104 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) /ปวส.ไฟฟ้า
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน พื้นฐานเครื่องรับส่ง ระบบโทรคมนาคม สายส่งสายอากาศ
5. รหัสข้อสอบ 111 105 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) / ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม
6. รหัสข้อสอบ 111 106 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (4ปี) / ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไฮดอลิกส์ นิวเมติกส์ โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล เทคโนโลยีเซนเซอร์
7. รหัสข้อสอบ 111 107 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) / ปวส.ก่อสร้าง
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา พื้นที่และปริมาตร เวกเตอร์ แรง และโมเมนต์ หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดหน่วยแรง และความเครียด ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมโยธา วัสดุก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้างประมาณราคา สัญญารายการและบทบัญญัติการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท เทคนิคการทำงานก่อสร้าง
8. รหัสข้อสอบ 111 108 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวะกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาคาร ประปา น้ำเสีย
9. รหัสข้อสอบ 111 109 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี) / ปวส.ช่างโลหะ / ปวส.ช่างกลโรงงาน / ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับงานเชื่อม ทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้น งานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต สถิติเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น โลหะวิทยาเบื้องต้น CNC เบื้องต้นและ งานบำรุงรักษา
10. รหัสข้อสอบ 111 110 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน พื้นฐานเครื่องรับส่ง ระบบโทรคมนาคม สายส่งสายอากาศ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
11. รหัสข้อสอบ 111 111 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปด้านช่างยนต์ จักรกลหนักและช่างกลเกษตร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบหล่อลื่น หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ การรองรับและส่งกำลังในยานยนต์ เครื่องมือด้านช่างยนต์ คณิตศาสตร์ช่างยนต์
12. รหัสข้อสอบ 111 112 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับงานเชื่อม ทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้น งานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต สถิติเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น โลหะวิทยาเบื้องต้น CNC เบื้องต้นและ งานบำรุงรักษา
13. รหัสข้อสอบ 111 113 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู พื้นที่และปริมาตร เวกเตอร์ แรง และโมเมนต์ หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดหน่วยแรง และความเครียด ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมโยธา วัสดุก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้างประมาณราคา สัญญารายการและบทบัญญัติการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท เทคนิคการทำงานก่อสร้าง
14. รหัสข้อสอบ 222 201 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)
สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และงานบริการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวและงานบริการ ความเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างประโยคทางไวยากรณ์พื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป คือ สำนวนการใช้ภาษาในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การอ่านที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประกาศ จดหมาย ตารางเวลาโดยสาร เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มรดกโลก เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา ทั้งของไทยและต่างประเทศ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแนวโน้มกระแสการท่องเที่ยวของโลก ตลอดจนปัญหาและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน
15. รหัสข้อสอบ 222 202 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.บริหารธุรกิจ (4ปี) / ปวส.การตลาด / ปวส.การจัดการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์พาณิชย กรรม การจัดการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- English for Everyday Use / Basic Grammar for Businese Comprehension (Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining / Telephoning)
16. รหัสข้อสอบ 222 203 วิชาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม การจัดการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปทางด้านการบัญชี วิวัฒนาการทางบัญชี วงจรบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการ งบการเงิน การบัญชีธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และการบัญชีอุตสาหกรรมอย่างง่าย
17. รหัสข้อสอบ 222 204 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี)
Expressions , Vocabulary , Reading Comprehension , Structure Error Correction and Incomplete Sentences
18. รหัสข้อสอบ 222 215 วิชาชีพเฉพาะสาขา International Business Management (IBM)
Numerical skills as required for business. Basic information technology knowledge for everyday use.
Critical thinking skills about contemporary social and business issues.
Basic knowledge regarding the purpose of business as the foundation of the economic welfare of society.
This includes general knowledge about society , the world environment and basic business concepts.
19. รหัสข้อสอบ 222 206 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์พาณิชย กรรม การจัดการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเบื้องต้น ระบบสารสนเทศในองค์กร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
20. รหัสข้อสอบ 333 301 วิชาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี)
ปฏิบัติงานวาดและเขียนภาพร่าง การจัดองค์ประกอบศิลป์ เขียนแบบและออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ การกำหนดประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการจัดที่ว่าง รูปทรง วัสดุ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
21. รหัสข้อสอบ 333 302 วิชาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ เช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงา จากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนดและปฏิบัติการ เขียนแบบและออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมภายใน ที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ การกำหนดประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการจัดที่ว่าง รูปทรงและวัสดุ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
22. รหัสข้อสอบ 333 303 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศล.บ.ทัศนศิลป์(4ปี)
ปฏิบัติงานวาดเส้นคนเต็มตัว ในลักษณะท่าทางโดยคำนึงถึงสัดส่วน รูปทรง น้ำหนัก และเงา จากแบบคนจริง ที่กำหนดให้
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอEE ยางลบ กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
23. รหัสข้อสอบ 333 304 วิชาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)
ปฏิบัติการออกแบบ โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากเรื่องราวและเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
24. รหัสข้อสอบ 333 305 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)
ปฏิบัติการออกแบบสื่อตามโจทย์ที่กำหนดให้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้ภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ การจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
25. รหัสข้อสอบ 333 306 วิชาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เซรามิก (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากหุ่นนิ่ง หรือ วัสดุรูปทรงต่างๆ หรือ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
26. รหัสข้อสอบ 333 307 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.สิ่งทอแฟชั่นและเครื่องประดับ (4ปี)
ปฏิบัติการเขียนองค์ประกอบศิลป์ โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากข้อกำหนด และ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
27. รหัสข้อสอบ 333 308 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงาจากหุ่นนิ่ง หรือ วัสดุรูปทรงต่าง ๆ หรือ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**
28. รหัสข้อสอบ 555 501 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ
สถิตศาสตร์ : หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ แรง โมเมนต์ การสมดุล ความเสียดทาน จุดศูนย์กลาง
กลศาสตร์ของแข็ง : ความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดัน การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นเฉือนและความเค้นดัดในคาน
กลศาสตร์ยานยนต์ : แรงกระทำต่อชิ้นส่วนยานยนต์ แรงขับและแรงต้านการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง สมรรถนะของยานยนต์
กลศาสตร์ของไหล : คุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงพยุงและการลอยตัว แรงของของไหลที่กระทำกับพื้นผิวของวัตถุ การไหลของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์ : คุณสมบัติพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานของระบบที่ไม่มีการไหล พลังงานของระบบที่มีการไหล ก๊าซอุดมคติ กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์
การทำความเย็นและปรับอากาศ : พื้นฐานระบบทำความเย็นแบบต่างๆ วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณ์ในระบบความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็น คุณสมบัติของอากาศและการปรับอากาศ ภาระของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
29. รหัสข้อสอบ 555 502 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โรงต้นกำลังไฟฟ้า-ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ – ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า
30. รหัสข้อสอบ 555 503 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ กลศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล งานเชื่อมและโลหะแผ่น การประมาณราคา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Quality Control โลหะวิทยา การศึกษางาน การบำรุงรักษาโรงงาน งานฝึกฝีมือเบื้องต้น วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต เขียนแบบเทคนิค การเพิ่มผลผลิต คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ช่าง
31. รหัสข้อสอบ 555 504 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและวงจรทรานเชียล อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจสอบสัญญาณและมาตรฐานการวัด การออกแบบวงจรดิจิตอลทั้งคอมโบเนชันและซีเควนเชียล ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม ระบบฐานข้อมูล ทฤษฎีระบบปฎิบัติการ หลักการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย OSI Model และ TCP/IP
32. รหัสข้อสอบ 555 505 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไฮดอลิกส์ นิวเมติกส์ โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล เทคโนโลยีเซนเซอร์
33. รหัสข้อสอบ 555 506 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด หน่วยแรงและความเครียด การวิเคราะห์โครงถักการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีการสามโมเมนต์ คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน การจำแนกประเภทดิน แรงเฉือนในดิน คอนกรีตเทคโนโลยี และการทดสอบวัสดุ การสำรวจ ค่าระดับและมุม ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมโยธา และคอมพิวเตอร์
34. รหัสข้อสอบ 555 507 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โรงต้นกำลังไฟฟ้า-ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ – ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า
35. รหัสข้อสอบ 555 508 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
สถิตศาสตร์ : หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ แรง โมเมนต์ การสมดุล ความเสียดทาน จุดศูนย์กลาง
กลศาสตร์ของแข็ง : ความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดัน การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นเฉือนและความเค้นดัดในคาน
กลศาสตร์ยานยนต์ : แรงกระทำต่อชิ้นส่วนยานยนต์ แรงขับและแรงต้านการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง สมรรถนะของยานยนต์
กลศาสตร์ของไหล : คุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงพยุงและการลอยตัว แรงของของไหลที่กระทำกับพื้นผิวของวัตถุ การไหลของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์ : คุณสมบัติพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานของระบบที่ไม่มีการไหล พลังงานของระบบที่มีการไหล ก๊าซอุดมคติ กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์
การทำความเย็นและปรับอากาศ : พื้นฐานระบบทำความเย็นแบบต่างๆ วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณ์ในระบบความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็น คุณสมบัติของอากาศและการปรับอากาศ ภาระของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
36. รหัสข้อสอบ 555 509 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน
ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู กลศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล งานเชื่อมและโลหะแผ่น การประมาณราคา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Quality Control โลหะวิทยา การศึกษางาน การบำรุงรักษาโรงงาน งานฝึกฝีมือเบื้องต้น วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต เขียนแบบเทคนิค การเพิ่มผลผลิต คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ช่าง
37. รหัสข้อสอบ 555 510 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ เทียบโอน
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ กลศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล งานเชื่อและโลหะแผ่น การประมาณราคา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Quality Control โลหะวิทยา การศึกษางาน การบำรุงรักษาโรงงาน งานฝึกฝีมือเบื้องต้น กรรมวิธีการผลิต เขียนแบบเทคนิค การเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยี CNC
38. รหัสข้อสอบ 666 601 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.บริหารธุรกิจ เทียบโอน
หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาด หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน Basic English (Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension)
39. รหัสข้อสอบ 666 602 วิชาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี เทียบโอน
หลักเศรษฐศาสตร์ กฏหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาด หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบัญชีสินทรัพย์ การบัญชีหนี้สิน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัท การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า การบัญชีฝากขาย ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
40. รหัสข้อสอบ 800 888 วิชาภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ สำนวน บทสนทนา โครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการอ่านจับใจความจากเรื่องที่กำหนด
41. รหัสข้อสอบ 999 901 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงา จากหุ่นนิ่ง หรือวัสดุทรงต่าง ๆ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอEE ยางลบ กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง **
42. รหัสข้อสอบ 999 902 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ทักษะเชาว์ปัญญา : การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ ความรู้ทั่วไปในสถานการณ์
คณิตศาสตร์ : เลขยกกำลัง จำนวนนับ ระบบสมการ แผนภูมิ พื้นที่ผิวและปริมาตร เศษส่วน ทศนิยม
วิทยาศาสตร์ : ความสำพันธ์ของสิ่งมีชีวิติ อาหารกับการดำรงชีวิต การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม สารรอบตัว ธาตุและสารประกอบ สารละลายกรด-เบส การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร แรงและการเคลื่อนที่
ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องกล โยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
43. รหัสข้อสอบ 999 903 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ
การบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม เลขยกกำลังและการประยุกต์ ทศนิยมและเศษส่วน อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร และการประยุกต์กราฟ และความสัมพันธ์ของข้อมูล คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมบริหารธุรกิจ ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานทางบัญชีและการเงิน การคำนวณรายรับ-รายจ่าย กำไร-ขาดทุน ดอกเบี้ย ความรู้พื้นฐานในงานสำนักงานและเอกสาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การตลาดเบื้องต้น จริยธรรมพื้นฐานทางธุรกิจ
44. รหัสข้อสอบ 999 904 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี)
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ หลักการทำงานและการควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพจุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร กฎระเบียบและมาตรฐานอาหาร การควบคุมและการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
45. รหัสข้อสอบ 999 905 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง ทักษะเชาว์ปัญญา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฎของนิวตัน สมดุลทางกล แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น การส่งผ่านกำลังเบื้องต้น การอ่านแบบ เขียนแบบ เครื่องมือช่าง มาตรฐานอุตสาหกรรม ความรู้ทางด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม