เนื้อหาวิชาที่สอบ

ทุกรายวิชาห้ามใช้เครื่องคำนวณ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด

1.รหัสข้อสอบ 800 001 วิชาศึกษาทั่วไป 1 (วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
วิทยาศาสตร์ : เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและวิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ งาน พลังงานและโมเมนตัม ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ
คณิตศาสตร์ : สมการเส้นตรง สมการกำลังสอง ดัชนี ลอการิทึม สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ กราฟการแปรผัน สถิติเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน วงกลม พาราโบลา พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ความรู้เบื้องต้นทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม การวัดมุม การใช้ตรีโกณมิติในงานช่าง
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป

2.รหัสข้อสอบ 800 002 วิชาศึกษาทั่วไป 2 (คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
คณิตศาสตร์ : สมการเส้นตรง สมการกำลังสอง ดัชนี ลอการิทึม สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ กราฟ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน วงกลม พาราโบลา พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ความรู้เบื้องต้นทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม การวัดมุม
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และ ความรู้รอบตัวทั่วไป

3.รหัสข้อสอบ 800 003 วิชาศึกษาทั่วไป 3 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม-คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป
คณิตศาสตร์ : เลขยกกำลังสอง พหุนาม ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส วงกลม บัญญัติไตรยางค์ จำนวนจริง สมการและอสมการเชิงเส้น พื้นที่ผิวและปริมาตร การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา ระบบสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ การแปรผัน เศษส่วนของพหุนาม

4.รหัสข้อสอบ 800 004 วิชาศึกษาทั่วไป 4 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม–เคมี–ชีววิทยา-ฟิสิกส์)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเซต ระบบจำนวนตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส ความน่าจะเป็น เมตริกซ์ เส้นตรง ภาพตัดกรวยและฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันตรีโกนมิติ ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป
เคมี : สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม สมบัติธาตุตามตารางธาตุ กรด เบส สมดุลเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยา ปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ธาตุ ทรานซิชัน สารประกอบของคาร์บอน เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา : เซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่างๆ ของร่างกาย อนุกรมวิธาน วิทยาของสัตว์ เนื้อเยื่อพืช ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล การสังเคราะห์แสง การหายใจ การเจริญเติบโตของพืช นิเวศวิทยา
ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น

5.รหัสข้อสอบ 800 005 วิชาศึกษาทั่วไป 5 (คณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย- สังคม)
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ทฤษฎีบททวินาม เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ จำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ ค่าเชิงอนุพันธ์และบทประยุกต์ อินทิเกรต และบทประยุกต์
วิทยาศาสตร์ : เวกเตอร์ กลศาสตร์(สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุ สารประกอบพันธะเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ การผุกร่อน อินทรีย์เคมี พลาสติก ยาง และปิโตรเลียม
ภาษาอังกฤษ : Structure (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล

6.รหัสข้อสอบ 800 006 วิชาศึกษาทั่วไป 6 (คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
คณิตศาสตร์ : เลขฐานต่างๆ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์ ดีเทอร์มิเเนนท์ ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ของฟังก์ชันพีชคณิต ค่าเชิงอนุพันธ์และบทประยุกต์ของอนุพันธ์
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล

7.รหัสข้อสอบ 800 007 General Knowledge 7
Test of General English Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension, Conversation, Mathematics including general Knowledge of Thai history, social development, culture, current event of Thailand and international news.

8.รหัสข้อสอบ 800 009 วิชาศึกษาทั่วไป 9 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)
วิทยาศาสตร์ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช อาหารกับการ ดำรงชีวิต ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การขนส่งและการสื่อสาร ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ
คณิตศาสตร์ : เลขยกกำลังสอง พนุนาม ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส วงกลม จำนวนจริง สมการและ อสมการเชิงเส้น พื้นที่ผิวและปริมาตร การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสองพาราโบลา ระบบสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ การแปรผัน เศษส่วนของพหุนาม
ภาษาอังกฤษ : Tenses, Nouns, Pronouns, Adjective and Adverb Verbals, Direct and Indirect objects , Question-Tag, Connectors, Propositions, Active and Passive Voice, Direct and Indirect Speech, conditional Sentences and Wish
ภาษาไทย : คำ กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ การสังเกตคำที่เป็นคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น การสะกดคำให้ถูกต้อง ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ราชาศัพท์ที่จำเป็นต้องทราบ
สังคม : กาลเวลากับประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี การเมืองการปกครองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

9. รหัสข้อสอบ 100 001 วิชาชีพพื้นฐาน ปวช. / ม.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ทักษะเชาว์ปัญญา ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง

10. รหัสข้อสอบ 100 002 วิชาชีพพื้นฐาน วัดแววความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี)
ทักษะเชาว์ปัญญา ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู ความรู้รอบตัวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
11. รหัสข้อสอบ 111 003 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (4ปี) / ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี) / ปวส.ช่างยนต์ / ปวส.ช่างจักรกลหนัก / ปวส.ช่างกลเกษตร
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบส่งกำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เครื่องต้นกำลังทางกล เครื่องมือกล เครื่องมือวัดละเอียด เขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลพื้นฐาน การประยุกต์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับงานวิศวกรรม

12. รหัสข้อสอบ 111 004 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาคาร ประปา น้ำเสีย

13. รหัสข้อสอบ 111 005 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)
ธรณีวิทยาทั่วไป โครงสร้างของโลก แร่และหินโดยทั่วไป ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญภายในประเทศ และในบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง และการใช้ประโยชน์ การทำเหมืองแร่ที่สำคัญภายในประเทศ

14. รหัสข้อสอบ 111 006 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) / ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี) / ปวส.ช่างก่อสร้าง / ปวส.โยธา
พื้นที่และปริมาตร เวกเตอร์ แรง และโมเมนต์ หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดหน่วยแรง และความเครียด ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมโยธา วัสดุก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้างประมาณราคา สัญญารายการและบทบัญญัติการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทุกชนิด เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท เทคนิคการทำงานก่อสร้าง

15. รหัสข้อสอบ 111 007 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) / ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) / ปวส.ไฟฟ้า
ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

16. รหัสข้อสอบ 111 008 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) / ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ / ปวส.อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ พีชคณิตลอจิก และวงจรดิจิตอล ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

17. รหัสข้อสอบ 111 009 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี) / ปวส.ช่างโลหะ / ปวส.ช่างกลโรงงาน / ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับงานเชื่อม ทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้น งานไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิต สถิติเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น โลหะวิทยาเบื้องต้น CNC เบื้องต้นและ งานบำรุงรักษา

18. รหัสข้อสอบ 111 010 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) / ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม

19.รหัสข้อสอบ 111 011 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์
พื้นฐานงานไฟฟ้าเบื่องต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื่องต้น เขียนแบบวิศวกรรมเบื่องต้น ความรู้ทั่วไปด้านโลจีสติกส์ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

20. รหัสข้อสอบ 500 012 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรเทียบโอน / ต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัสดุวิศวกรรม เขียนแบบ

21. รหัสข้อสอบ 500 013 วิชาชีพพื้นฐาน วัดแววความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) (เทียบโอน)
ทักษะเชาว์ปัญญาความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู ความรู้รอบตัวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน

22. รหัสข้อสอบ 555 014 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) / ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)
สถิตศาสตร์ : หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ แรง โมเมนต์ การสมดุล ความเสียดทาน จุดศูนย์กลาง
กลศาสตร์ของแข็ง : ความเค้นและความเครียด ภาชนะอัดความดัน การบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นเฉือนและความเค้นดัดในคาน
กลศาสตร์ยานยนต์ : แรงกระทำต่อชิ้นส่วนยานยนต์ แรงขับและแรงต้านการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกำลัง สมรรถนะของยานยนต์
กลศาสตร์ของไหล : คุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงพยุงและการลอยตัว แรงของของไหลที่กระทำกับพื้นผิวของวัตถุ การไหลของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์ : คุณสมบัติพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานของระบบที่ไม่มีการไหล พลังงานของระบบที่มีการไหล ก๊าซอุดมคติ กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์
การทำความเย็นและปรับอากาศ : พื้นฐานระบบทำความเย็นแบบต่างๆ วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอ อุปกรณ์ในระบบความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็น คุณสมบัติของอากาศและการปรับอากาศ ภาระของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน : การแบ่งประเภทเครื่องยนต์ ระบบประจุไอดี ระบบระบายไอเสีย ระบบระบายความร้อน การหาสมรรถนะเครื่องยนต์
ไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ : อุปกรณ์และวงจรควบคุมของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์

23. รหัสข้อสอบ 555 015 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน)
หลักการสมดุล แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด หน่วยแรงและความเครียด การวิเคราะห์โครงถักการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีการสามโมเมนต์ คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน การจำแนกประเภทดิน แรงเฉือนในดิน คอนกรีตเทคโนโลยี และการทดสอบวัสดุ การสำรวจ ค่าระดับและมุม ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมโยธา และคอมพิวเตอร์

24. รหัสข้อสอบ 555 016 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) / ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โรงต้นกำลังไฟฟ้า-ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ – ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า

25. รหัสข้อสอบ 555 017 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและวงจรทรานเชียล อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจสอบสัญญาณและมาตรฐานการวัด การออกแบบวงจรดิจิตอลทั้งคอมโบเนชันและซีเควนเชียล ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม ระบบฐานข้อมูล ทฤษฎีระบบปฎิบัติการ หลักการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย OSI Model และ TCP/IP

26. รหัสข้อสอบ 555 018 วิชาชีพเฉพาะสาขา อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) / วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทลเลอร์ วงจรพัลส์ และสวิตชิ่ง เทคโนโลยีโทรทัศน์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม วงจรไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

27. รหัสข้อสอบ 555 019 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
กลศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล งานเชื่อมและโลหะแผ่น การประมาณราคา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Quality Control โลหะวิทยา การศึกษางาน การบำรุงรักษาโรงงาน งานฝึกฝีมือเบื้องต้น วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต เขียนแบบเทคนิค การเพิ่มผลผลิต คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ช่าง

28. รหัสข้อสอบ 200 031 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร บธ.บ./บช.บ./ปวส.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม การจัดการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน

29. รหัสข้อสอบ 200 032 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร ศศ.บ.
สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และงานบริการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวและงานบริการ

30. รหัสข้อสอบ 200 033 วิชาชีพพื้นฐาน International Business Management (IBM)
The emphasis is on using English as a means of international communication in Business situations including meeting people, telephoning, making appointments, talking, about products and services, advertisements, business news, critical international issues, the latest development in business and technology.

31.รหัสข้อสอบ 200 034 วิชาชีพพื้นฐาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี)
ความเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างประโยคทางไวยากรณ์พื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป คือ สำนวนการใช้ภาษาในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การอ่านที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น หนังสือพิมพ์ โฆษณา ประกาศ จดหมาย ตารางเวลาโดยสาร ฯลฯ

32. รหัสข้อสอบ 222 035 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (4ปี)
ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ ความรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศและในเขตภาคเหนือ รวมทั้งสถานการณ์ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่น Tourism News หรือ Events ต่างๆ ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ศัพท์ (Vocabulary) หลักไวยากรณ์การใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar) ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (Comprehension)

33. รหัสข้อสอบ 222 036 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การจัดการ (4ปี) / ปวส.การจัดการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจและสถานประกอบการ รูปแบบองค์การธุรกิจ การธนาคาร เอกสารเครดิต ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ กระบวนการจัดเก็บเอกสาร ระเบียบงานสารบรรณ ข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองความรู้เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ และความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

34. รหัสข้อสอบ 222 037 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (4ปี) / ปวส.การตลาด
ความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด การจัดตั้งองค์กรธุรกิจและสถานประกอบการ รูปแบบองค์การธุรกิจ การธนาคาร เอกสารเครดิต กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การภาษีอากร คณิตศาสตร์ พณิชยกรรม การจัดการเอกสาร ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมัยใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการขาย การดำเนินงานร้านค้าปลีก ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ การบริการ การกำหนดราคาขาย การจำหน่าย การส่งเสริมการจำหน่าย ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสินค้า OTOP

35. รหัสข้อสอบ 222 038 วิชาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (4ปี) / ปวส.การบัญชี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีสินค้า การปรับปรุงรายการ การบัญชีตั๋วเงิน การบัญชีร่วมค้าและระบบบัญชีเดี่ยว การบัญชีกิจการอุตสาหกรรมและ ระบบใบสำคัญ การบัญชีขายเฉพาะอย่าง การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ความรู้ทั่วไปทางด้านการบัญชี วงจรบัญชี การบัญชีซื้อขายสินค้าและบริการอุตสาหกรรมอย่างง่าย กฎหมายธุรกิจและกระบวนการจัดเก็บเอกสาร

36. รหัสข้อสอบ 222 039 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4ปี)
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานอินเตอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุคต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

37. รหัสข้อสอบ 222 040 วิชาชีพเฉพาะสาขา International Business Management (IBM)
The emphasis is on using basic English as a means of international communication in business situations including meeting people, telephoning, making appointments, talking, about products and services, advertisements and business news.

38. รหัสข้อสอบ 222 041 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)
- Business English
Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension
- English for Business Communication
Business Writing (Business Letter / Memos / E-Mail / Minutes of Meeting / Business Report)
- English for Everyday Use
Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining

39. รหัสข้อสอบ 222 042 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี)
การอ่านบทความเชิงวิชาการในตำรา สารคดี และนิตยสาร ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจทั่วไปโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด การจับใจความสำคัญ การตีความ และการสรุปความ

40. รหัสข้อสอบ 600 043 วิชาชีพพื้นฐาน ปริญญาตรีเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาด หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

41. รหัสข้อสอบ 666 044 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (เทียบโอน) / บธ.บ.การตลาด - การตลาดระหว่างประเทศ (เทียบโอน)
การศึกษาและกลั่นกรองสภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด ตลาดบริการ การวิจัยการตลาด การนำเข้าและส่งออก

42. รหัสข้อสอบ 666 045 วิชาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (เทียบโอน)
การบัญชีสินทรัพย์ การบัญชีหนี้สิน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัท การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุน งานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนตอน และการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

43. รหัสข้อสอบ 666 046 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การจัดการ – การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) / บธ.บ.การจัดการ - การจัดการสำนักงาน (เทียบโอน)
ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลักการจัดการ ความถนัดและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กระบวนการจัดเก็บเอกสาร และระเบียบงานสารบรรณ งานด้านเลขานุการและความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

44. รหัสข้อสอบ 666 047 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)
สัญลักษณ์และผังโปรแกรม (Flowcharts) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

45. รหัสข้อสอบ 666 048 วิชาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอน)
- Business English
Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension
- English for Business Communication
Business Writing (Business Letter / Memos / E-Mail / Minutes of Meeting / Business Report)
- English for Everyday Use
Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining

46. รหัสข้อสอบ 300 051 วิชาชีพพื้นฐาน สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) / สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)
ทฤษฎี หลักการออกแบบและองค์ประกอบทางศิลปะทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง ทฤษฎีกลศาสตร์ โครงสร้างและงานระบบทางสถาปัตยกรรม หลักการออกแบบตกแต่งภายใน ขนาด สัดส่วนและการจัดวางเครื่องเรือน ความรู้เรื่องชุมชนเมืองและองค์ประกอบของเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความคิดริเริ่มและจินตนาการ มิติสัมพันธ์ การใช้เหตุผลและตรรกะ ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเรขนิเทศ

47. รหัสข้อสอบ 300 052 วิชาชีพพื้นฐาน ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ทฤษฎีสี กายวิภาค องค์ประกอบศิลป์ สุนทรีย์ศาสตร์ ออกแบบเบื้องต้น การสร้างสรรค์ศิลปะพื้นฐานต่างๆ และจิตวิทยาศิลปะเบื้องต้น

48. รหัสข้อสอบ 300 053 วิชาชีพพื้นฐาน ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก การพิมพ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุ วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมการพิมพ์การและบรรจุภัณฑ์

49. รหัสข้อสอบ 300 054 วิชาชีพพื้นฐาน ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ การเขียนแบบ หลักการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพื้นฐานด้านวีดิทัศน์และโทรทัศน์ การสื่อสารและการโฆษณา

50. รหัสข้อสอบ 300 055 วิชาชีพพื้นฐาน ทล.บ.เซรามิก (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการเขียนแบบ

51. รหัสข้อสอบ 300 056 วิชาชีพพื้นฐาน ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)
ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบทางศิลปะ ทฤษฎีสี หลักการเขียนแบบ

52. รหัสข้อสอบ 300 057 วิชาชีพพื้นฐาน ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก ความรู้พื้นฐานทางวัสดุ การผลิต กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

53. รหัสข้อสอบ 333 058 วิชาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี)
ปฏิบัติงานวาดและเขียนภาพร่าง การจัดองค์ประกอบศิลป์ เขียนแบบและออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ การกำหนดประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการจัดที่ว่าง รูปทรง วัสดุ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

54. รหัสข้อสอบ 333 059 วิชาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ เช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงา จากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนดและปฏิบัติการ เขียนแบบและออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมภายใน ที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ การกำหนดประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการจัดที่ว่าง รูปทรงและวัสดุ
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

55. รหัสข้อสอบ 333 060 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศล.บ.ทัศนศิลป์(4ปี)
ปฏิบัติงานวาดเส้นคนเต็มตัว ในลักษณะท่าทางโดยคำนึงถึงสัดส่วน รูปทรง น้ำหนัก และเงา จากแบบคนจริงที่กำหนดให้
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอEE ยางลบ กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

56. รหัสข้อสอบ 333 061 วิชาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)
ปฏิบัติการออกแบบ โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากเรื่องราวและเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

57. รหัสข้อสอบ 333 062 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)
ปฏิบัติการออกแบบสื่อตามโจทย์ที่กำหนดให้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้ภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ การจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

58. รหัสข้อสอบ 333 063 วิชาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เซรามิก (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากหุ่นนิ่ง หรือ วัสดุรูปทรงต่างๆ หรือ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

59. รหัสข้อสอบ 333 064 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)
ปฏิบัติการเขียนองค์ประกอบศิลป์ โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนัก แสงเงาจากข้อกำหนด และ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

660. รหัสข้อสอบ 333 065 วิชาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงาจากหุ่นนิ่ง หรือ วัสดุรูปทรงต่าง ๆ หรือ เรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

61.รหัสข้อสอบ 400 071 วิชาชีพพื้นฐาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) / วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4ปี)
ความถนัด การใช้เหตุผล (Altitude Test) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

62.รหัสข้อสอบ 400 072 วิชาชีพพื้นฐาน คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ (4ปี)
หลักศิลปะประดิษฐ์ พัฒนาการครอบครัว ความรู้เรื่องผ้า และเส้นใยอาหารและโภชนาการ อุปกรณ์งานบ้าน

63.รหัสข้อสอบ 444 073 วิชาชีพเฉพาะสาขา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) / วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4ปี)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ผังงาน และการวิเคราะห์ขั้นตอน (Flowchart and Algorithm) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) การประมวลผล และฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data Processing and Database) ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีมัลติมิเดีย และอินเทอร์เน็ต ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

64.รหัสข้อสอบ 700 074 วิชาชีพพื้นฐาน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)
ความถนัด การใช้เหตุผล (Altitude Test) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

65.รหัสข้อสอบ 700 075 วิชาชีพพื้นฐาน คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ (เทียบโอน)
หลักศิลป์ พัฒนาการเด็ก ความรู้เรื่องผ้าเบื้องต้น โภชนาการ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการจัดดอกไม้ การจัดทรัพยากรครอบครัว เทคนิคสาธิต

66.รหัสข้อสอบ 777 076 วิชาชีพเฉพาะสาขา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ผังงาน และการวิเคราะห์ขั้นตอน (Flowchart and Algorithm) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) การประมวลผล และฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data Processing and Database) ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีมัลติมิเดีย และอินเทอร์เน็ต ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

67.รหัสข้อสอบ 800 077 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.พืชศาสตร์ (เทียบโอน)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมีเกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการศัตรูพืช โรค แมลงศัตรูพืช วัชพืช ดินและปุ๋ย หลักการขายพันธุ์พืช การผลิตและการจัดการไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชผัก หลักพืชไร่ พืชเศรษฐกิจ การผลิตและการจัดการ ธัญพืช พืชเส้นใย พืชหัวเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พืชอาหารสัตว์

68.รหัสข้อสอบ 800 078 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมีเกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร สัตว์ปีก น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ การผสมพันธุ์สัตว์ การคัดเลือก การตัดสินสัตว์ โรคและการสุขาภิบาลสัตว์

69.รหัสข้อสอบ 800 079 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทียบโอน
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมีเกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

70.รหัสข้อสอบ 800 080 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เทียบโอน)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมีเกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้น พื้นฐานช่างการออกแบบภูมิทัศน์ วัสดุพืชพรรณ และสอบกลางภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการสเก็ตดีไซน์ วัสดุพืชพรรณต่างๆ

71.รหัสข้อสอบ 800 081 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมีเกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปและถนอมอาหาร เคมีของอาหาร และจุลินทรีย์ของอาหาร

72.รหัสข้อสอบ 800 082 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.ประมง (เทียบโอน)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมี เกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เกี่ยวกับมีนวิทยา โรคและปาราสิตของปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ นิเวศวิทยาและชีววิทยาของการประมง

73.รหัสข้อสอบ 800 083 วิชาศึกษาทั่วไป และ วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (เทียบโอน)
คณิตศาสตร์ : ความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ ปริมาตร อัตราส่วน เลขยกกำลัง และกราฟของสมการ ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่ง และการเปรียบเทียบตำแหน่ง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย โค้งแห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความรู้ทางสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ อนินทรีย์เคมี เกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ สารละลาย ปฏิกริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาษาอังกฤษ : Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล
ความรู้เกี่ยวกับวิชาทักษะช่างเชื่อมโลหะ ไฟฟ้าในฟาร์ม เครื่องชลประทานเพื่อการเกษตร แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม ฯลฯ


74. รหัสข้อสอบ 900 091 วิชาชีพพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )
ทักษะเชาว์ปัญญา ความถนัดทางการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ ทักษะทางการคำนวณ ตรรกะการสรุปความคิด ความรู้ทั่วไป ในสถานการณ์และเศรษฐกิจปัจจุบัน


75. รหัสข้อสอบ 999 092 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น้ำหนักแสงเงา จากหุ่นนิ่ง หรือวัสดุทรงต่างๆ หรือเรื่องราวจากเนื้อหาตามที่โจทย์กำหนด ปฏิบัติการเทคนิคในการสร้างสรรค์ และ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของการคิดสร้างสรรค์ในศาสตร์ พื้นฐานงานศิลปะ และความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง**

76. รหัสข้อสอบ 999 093 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องกล ความรู้ทั่วไปด้านโยธา ความรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปด้านไฟฟ้า และกลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
77. รหัสข้อสอบ 999 094 วิชาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานทางบัญชีและการเงิน การคำนวณรายรับ รายจ่าย กำไร – ขาดทุน ดอกเบี้ย ความรู้พื้นฐานในงานสำนักงานและเอกสาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การตลาดเบื้องต้น จริยธรรมพื้นฐานทางธุรกิจ

78. รหัสข้อสอบ 400 095 พื้นฐาน วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (4ปี)
ความรู้พื้นฐานทางแคลคูลัส กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า การเขียนแบบ สารชีวโมเลกุล

79. รหัสข้อสอบ 444 096 วิชาชีพเฉพาะสาขา วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (4ปี)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องมือวัด และการควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพอาหาร จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพโรงงานอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร