รายงานสรุปยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 19 มกราคม 2563 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

หลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)15 80 6 8625 19 2 21                        107
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 7 7 14            30 1  1            15
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30000                0
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 20 15 35                            35
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 82 19 10130 11 3 1420 5 1 630 4 3 730 2 1 3            131
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 10 7 17                            17
7. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 56 14 7030 4 2 630  1 1                    77
8. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 2  230000                    2
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)15 24 4 28                            28
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 140 37 17730 10 3 1330 7 3 10                    200
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 8 20 28                            28
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 28 17 4530 8 7 1530 1  1                    61
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 21 4 25        30 3  3                28
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 12 2 14                            14
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30000                    0
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    15 4 2 6            15 7 3 10        16
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)15 4 1 5                            5
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 3 3 6                            6
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    15000            15 4 2 6        6
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)10 6 2 815 1 3 4            15 3 1 4        16
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 9 13 22                            22
22. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)45 129 1 13025 37 1 38                        168
23. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 12  12            30000            12
24. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            30 6  6                6
25. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 202 7 20930 92 18 11020 34 3 3730 23  2330 17  17            396
26. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 43 6 49                            49
27. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ภาคพิเศษ *(ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)พิเศษ (รับวุฒิปวส)        20 11  11                    11
28. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 57 3 60        30000                60
29. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 59 18 7730 16 7 2330 8  8                    108
30. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)15 46 2 48                            48
31. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    30 5 2 730 10  10                    17
32. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 156 30 18630 60 17 7725 43 7 50                    313
33. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 41 5 4630 38 2 4030 14 1 15                    101
34. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30000        30 15 2 17                17
35. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 30 1 31                            31
36. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    15 21 1 22            15 22 2 24        46
37. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)15 5 1 6                            6
38. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    15 23 1 24            15 25 1 26        50
39. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)20 18  1815 10  10            15 6  6        34
40. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช)30 77 3 80                            80
41. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 27  27                            27
42. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 37  37                            37
43. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช)30 26 1 27                            27
44. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 19 4 23        30000            23
45. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 5 2 7                        7
46. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 8  830 2  2                    10
47. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 21  21    30 4  430 5  530 6  6        36
48. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    60 14 3 17                        17
49. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 4  4                        4
50. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 16 3 19                        19
51. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 23  23                        23
52. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 48 153 20130 1 3 4    30000        30 2 8 10    215
53. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 53 98 15160 1 15 1630 1 2 360  1 130 2 12 1430 1 3 430 1 3 4    193
54. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 7 2 9                            9
55. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 44 53 9760 2 8 10    3000030  2 2            109
56. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 2 8 10                            10
57. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 9 29 38                            38
58. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30 2 3 5                    5
59. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 21 139 16060  24 2430 1 4 530 2 3 530  2 2            196
60. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 10 62 7230 3 9 12        30  4 430  4 4        92
61. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  4 4                            4
62. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 14 36 50                            50
63. International Business Management (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 6 12 18                            18
64. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 16 29 45    30 1 6 760 3 15 1830 1 5 6            76
65. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส)30  3 3                            3
66. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)60 8 128 13660 5 31 3660 2 22 2460  20 2030 7 35 42            258
67. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 30 67 9730 1 9 1030 2 6 860 1 17 1830 2 1 330 3 19 22        158
68. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส)30 1 10 11        30 1 1 2                13
69. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 1 35 36                            36
70. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)60 3 24 27                            27
71. ปวส.การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30000                0
72. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30  7 7    30  4 4        11
73. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    30 1 3 4        4
74. สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 77 41 118                            118
75. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 26 35 61                            61
76. ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)90 17 23 40                            40
77. ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 5 3 8                            8
78. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 41 48 89                            89
79. ทล.บ.เซรามิก (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  2 2                            2
80. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 4 7 11                            11
81. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 15 11 2630 3 3 6                        32
82. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 2  2            30 9  9        11
83. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                15 3  3            3
84. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    20 3 9 12                        12
85. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    15 3 1 4        4
86. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30 1 3 415  3 315 3 1 4        11
87. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            45 6 3 960 5 6 1145 16 8 24        44
88. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            30 1 3 41500015  3 3        7
89. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                    15000        0
90. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            45 5 3 83000045 11 5 16        24
91. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    10 1 1 2                        2
92. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                15 6 2 8            8
93. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    30 5  5        5
94. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30  1 115000            1
95. ปวส.เทคโนโลยีการอาหารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                1500020000        0
96. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            2000015  1 130 1 5 6        7
97. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            20 3 1 41500030 1 2 3        7
98. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            200001500020  1 1        1
99. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                            30 5 2 77
100. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            30 34 17 5151
101. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            60 91 15 106106
102. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted Hands-on (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            20 16 6 2222
103. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            30 9 18 2727
104. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 6 2 8                            8
105. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.กลุ่มเซ็นทรัลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 1 6 7                            7
รวม
1,9801,9401,3193,2591,1304931956885651445920390078831616155174125580127681956031114170155582134,858
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : จำนวนรับที่แสดงนี้เป็นจำนวนรับที่รวมนักศึกษาของทุกรอบแล้ว