รายงานสรุปยอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

หลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)15 13 1 1425 3 1 4                        18
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30000            30000            0
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30000                0
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  1 1                            1
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 9 5 1430 4  4200003000030000            18
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 1  1                            1
7. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 3 1 430 1  130000                    5
8. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    3000030000                    0
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)15  1 1                            1
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 14 7 2130 1  130 2  2                    24
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  3 3                            3
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 2 2 430 1  130 1  1                    6
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 5 1 6        30000                6
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 2 1 3                            3
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30000                    0
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    15 1  1            15000        1
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)15 1 1 2                            2
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 2 1 3                            3
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    15000            15000        0
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)1000015 1  1            15000        1
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 2 3 5                            5
22. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)45 13  1325 7  7                        20
23. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 2  2            30000            2
24. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมอาหาร-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            30000                0
25. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 35  3530 15 1 1620 1  130 2  230000            54
26. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 6 1 7                            7
27. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ภาคพิเศษ *(ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)พิเศษ (รับวุฒิปวส)        20000                    0
28. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 8  8        30000                8
29. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 4 1 530 2  230 2  2                    9
30. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)15 2  2                            2
31. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    3000030000                    0
32. วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 22 4 2630 6 4 1025 3 2 5                    41
33. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 8 3 1130 4  430 3  3                    18
34. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30000        30 2  2                2
35. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 2  2                            2
36. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    15 2  2            15000        2
37. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)15000                            0
38. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    15 8  8            15 3  3        11
39. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)20 5  515 1  1            15 3  3        9
40. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช)30 12  12                            12
41. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช)30 7  7                            7
42. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช)30000                            0
43. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช)30 5  5                            5
44. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 3  3        30000            3
45. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 1 1 2                        2
46. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    3000030000                    0
47. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 4  4    300003000030000        4
48. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    60 3 1 4                        4
49. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30000                        0
50. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 2  2                        2
51. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 3  3                        3
52. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 1 22 2330  1 1    30000        30  3 3    27
53. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 6 13 1960  1 130  1 160  1 130  1 13000030000    23
54. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30000                            0
55. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 1 2 360000    3000030000            3
56. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  1 1                            1
57. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  3 3                            3
58. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)        30000                    0
59. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 3 18 216000030  1 130  1 130000            23
60. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  11 1130  1 1        30  1 130000        13
61. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30000                            0
62. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 5 6 11                            11
63. International Business Management (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 1 1 2                            2
64. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 1 4 5    3000060  1 130000            6
65. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส)30  1 1                            1
66. บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)60  18 1860 1 8 960 1 6 760  5 530000            39
67. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30 8 9 1730  4 430 1 3 460  5 53000030  1 1        31
68. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิปวส)30  5 5        30000                5
69. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงาน เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)30  9 9                            9
70. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)60  3 3                            3
71. ปวส.การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30000                0
72. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            30  1 1    30000        1
73. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    30000        0
74. สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)60 7 6 13                            13
75. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 5 6 11                            11
76. ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)90 1 1 2                            2
77. ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30000                            0
78. ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30 3 7 10                            10
79. ทล.บ.เซรามิก (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  1 1                            1
80. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)30000                            0
81. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)3000030000                        0
82. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    30 1  1            30000        1
83. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                15000            0
84. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)    20000                        0
85. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    15000        0
86. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            300001500015000        0
87. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)(4ปี)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            45 1 1 260  1 145  2 2        5
88. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            300001500015000        0
89. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                    15000        0
90. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง) เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)            450003000045  1 1        1
91. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)    10  1 1                        1
92. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ (รับวุฒิปวส)                15000            0
93. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                    30000        0
94. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            3000015000            0
95. ปวส.เทคโนโลยีการอาหารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)                1500020000        0
96. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            200001500030000        0
97. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            200001500030 1  1        1
98. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช)            200001500020000        0
99. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี)ปกติ (รับวุฒิปวช)                            300000
100. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)ปกติ (รับวุฒิปวช)                            300000
101. ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            30 10 1 1111
102. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            60 11 3 1414
103. ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted Hands-on (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            20 3  33
104. ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.3)                            30 1  11
105. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30000                            0
106. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.กลุ่มเซ็นทรัลฯพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช)30  2 2                            2
รวม
1,9802271864131,1307524995651413279005152061503358074116003320025429605
หลักสูตร - สาขาวิชา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมืองมทร.ล้านนา ตากมทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ลำปางมทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา พิษณุโลกมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทองมทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ดรวม
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
แผน
รับ
จำนวน
ผู้สมัคร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม


หมายเหตุ : จำนวนรับที่แสดงนี้เป็นจำนวนรับที่รวมนักศึกษาของทุกรอบแล้ว