| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
   
บัตรเข้าห้องสอบ / Admission Card
(ขนาดกระดาษ A4)

รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557

 

 รายละเอียดสถานที่สอบ (สำหรับผู้สมัครสอบ) / Detail for the exam
(วิธีสมัคร:สมัครทางไปรษณีย์ ประเภท:รับตรง)
  
ชื่อ/Name นาย ศุภวิชญ์ เพิ่มขึ้น
เลขที่นั่งสอบ/Seat Number 2050348  -  8
ห้องสอบ/Room ยธ. 4 - 305
อาคาร/Building โยธา 4
สนามสอบที่ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  อันดับ หลักสูตร-พื้นที่จัดการเรียนการสอน ที่เลือก / Program   
1. 205 / บช.บ.การบัญชี (4ปี) ปกติ / มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
2. 206 / บช.บ.การบัญชี (4ปี) สมทบ สมทบ / มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ระดับ/Level ปริญญาตรี
รับวุฒิ/degree ม.6/ปวช
ให้ดาวน์โหลดระเบียบการที่ http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/pdf/Ent_57.pdf
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ หากมหาวิทยาลัยฯ
ตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง
ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนการสมัครเป็นโมฆะ
โดยข้าพเจ้าจะนำเอกสารแสดงผลการศึกษามาให้ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์
I hireby certify that I meet all the requirements to enroll in this program.
understand that any omission or misinformation may result in dismissal from RMUTL


.........................................................
( นาย ศุภวิชญ์ เพิ่มขึ้น )
วันที่ชำระเงิน/Payment date 23/01/2557     วัน เวลาที่กรอกข้อมูล/Date of application 23/01/2557 - 10:59:47 AM วันที่พิมพ์/Printed on 30/08/2557


***** สอบวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2557 / 16 March 2014 ****
เวลา/Time 09.00 - 11.00 รหัสข้อสอบ/Exam Code 800 002 ( 200 คะแนน/Points )
เวลา/Time 12.30 - 14.00 รหัสข้อสอบ/Exam Code 200 031( 100 คะแนน/Points )
เวลา/Time 14.30 - 16.30 รหัสข้อสอบ/Exam Code 222 038( 200 คะแนน/Points )
สามารถดูเนื้อหาวิชาสอบได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/html/BH05.htm

1. บัตรนี้ใช้แสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบข้อเขียน และ วันสอบสัมภาษณ์
2. ต้องนำบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบ หากไม่นำไปแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ / You must show your Admission Card and Persernal ID or passport in order to enter the exam.
3. ควรไปสำรวจสถานที่สอบก่อนวันสอบจริง / Visit the examination center before the exam day.
4. กรณี ชื่อ - นามสกุล ผิด ให้รอแก้ไขในวันสอบสัมภาษณ์โดยแจ้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ / Please inform the exam supervisor of any mistakes in your name and wait for the day of your interview to make any correction.
 รายละเอียดสถานที่สอบ (สำหรับเจ้าหน้าที่) / Detail for the exam
(วิธีสมัคร:สมัครทางไปรษณีย์ ประเภท:รับตรง)
  
ชื่อ/Name นาย ศุภวิชญ์ เพิ่มขึ้น
เลขที่นั่งสอบ/Seat Number 2050348  -  8
ห้องสอบ/Room ยธ. 4 - 305
อาคาร/Building โยธา 4
สนามสอบที่ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  อันดับ หลักสูตร-พื้นที่จัดการเรียนการสอน ที่เลือก / Program   
1. 205 / บช.บ.การบัญชี (4ปี) ปกติ / มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
2. 206 / บช.บ.การบัญชี (4ปี) สมทบ สมทบ / มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ระดับ/Level ปริญญาตรี
รับวุฒิ/degree ม.6/ปวช
ให้ดาวน์โหลดระเบียบการที่ http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/pdf/Ent_57.pdf
ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน /Approve

.........................................................
( นาย ศุภวิชญ์ เพิ่มขึ้น )
วันที่ชำระเงิน/Payment date 23/01/2557     วัน เวลาที่กรอกข้อมูล/Date of application 23/01/2557 - 10:59:47 AM
--------------------------------------------------------------------------------------------