| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
ใบยืนยันการสมัคร / Admission Card
สั่งพิมพ์เป็นกระดาษขนาด A4 - ให้พิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา
ปีการศึกษา 2561

 

สถานะ : บันทึกข้อมูลแล้ว ให้เลือกปฏิบัติตาม ข้อ1 หรือ ข้อ2 ดังต่อไปนี้
1.กดคลิกเพื่อพิมพ์ใบยืนยันการสมัครฉบับนี้
2.กดคลิกเพื่อออกจากหน้านี้
สามารถพิมพ์ใบนี้ได้อีกครั้งที่ เมนูที่ 13
 รายละเอียดสถานที่สอบ (สำหรับผู้สมัครสอบ) / Detail for the exam
(วิธีสมัคร: รอบ:รับตรง)
  
ชื่อ/Name
เลขที่นั่งสอบ/Seat Number   -  8
ห้องสอบ/Room
อาคาร/Building
สนามสอบที่
  อันดับ หลักสูตร-พื้นที่จัดการเรียนการสอน ที่เลือก / Program   
1. 205 / บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี) ปกติ / มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
ระดับ/Level ปริญญาตรี
รับวุฒิ/degree ปวช
ให้ดาวน์โหลดระเบียบการที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 18
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยข้าพเจ้าจะนำเอกสารแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา และเอกสารอื่นๆ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ไปแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิการศึกษา หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด
หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์ จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนการสมัครเป็นโมฆะ
I hireby certify that I meet all the requirements to enroll in this program.
understand that any omission or misinformation may result in dismissal from RMUTL


.........................................................
( )
วันที่ชำระเงิน/Payment date     วัน เวลาที่กรอกข้อมูล/Date of application - วันที่พิมพ์/Printed on 27/05/2561
***** สอบวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2561 / 22 April 2018 ****
เวลา/Time 09.00 - 11.00 รหัสข้อสอบ/Exam Code 200 203 ( 100 คะแนน/Points )
เวลา/Time 13.00 - 16.00 รหัสข้อสอบ/Exam Code 222 207 ( 200 คะแนน/Points )
สามารถดูเนื้อหาวิชาสอบได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 7

*เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้การจราจรบริเวณสนามสอบอาจติดขัด ดังนั้นกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง
1. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)ไปแสดงต่อกรรมการในวันสอบ หากไม่นำไปแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ทุกกรณี / You must show your Persernal ID or passport in order to enter the exam.
2. ควรไปสำรวจสถานที่สอบก่อนวันสอบจริง / Visit the examination center before the exam day.
3. กรณี คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล ผิด ให้รอแก้ไขในวันสอบสัมภาษณ์โดยแจ้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ / Please inform the exam supervisor of any mistakes in your name and wait for the day of your interview to make any correction.
4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข หลักสูตรที่สมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร ใหม่ทั้งหมด


 รายละเอียดสถานที่สอบ (สำหรับเจ้าหน้าที่) / Detail for the exam
(วิธีสมัคร: รอบ:รับตรง)
  
ชื่อ/Name
เลขที่นั่งสอบ/Seat Number   -  8
ห้องสอบ/Room
อาคาร/Building
สนามสอบที่
  อันดับ หลักสูตร-พื้นที่จัดการเรียนการสอน ที่เลือก / Program   
1. 205 / บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี) ปกติ / มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
ระดับ/Level ปริญญาตรี
รับวุฒิ/degree ปวช
ให้ดาวน์โหลดระเบียบการที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 18
ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน /Approve

.........................................................
( )
วันที่ชำระเงิน/Payment date     วัน เวลาที่กรอกข้อมูล/Date of application -
--------------------------------------------------------------------------------------------