| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
   
บัตรเข้าห้องสอบ / Admission Card
(พิมพ์เป็นเอกสารขนาดกระดาษ A4)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง
ปีการศึกษา 2558

 

สถานะ : บันทึกข้อมูลแล้ว ให้เลือกปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.กดคลิกเพื่อพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
2.กดคลิกเพื่อออกจากหน้านี้
สามารถพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้อีกครั้งที่ เมนูที่ 13
 รายละเอียดสถานที่สอบ / Detail for the exam
(วิธีสมัคร:สมัครออนไลน์ ประเภท:รับตรง)
  
ชื่อ/Name นส. ณัฐกานต์ อินต๊ะ
เลขที่นั่งสอบ/Seat Number 2050348  -  8
ห้องสอบ/Room ศท. 606
อาคาร/Building ศึกษาทั่วไป
สนามสอบที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
  อันดับ หลักสูตร-พื้นที่จัดการเรียนการสอน ที่เลือก / Program  
1. 205 / บช.บ.การบัญชี (4ปี) ปกติ / มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2. 233 / บช.บ.การบัญชี (4ปี) ปกติ / มทร.ล้านนา ตาก
ระดับ/Level ปริญญาตรี
รับวุฒิ/degree ม.6/ปวช
ให้ดาวน์โหลดระเบียบการที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 18
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ หากมหาวิทยาลัยฯ
ตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง
ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนการสมัครเป็นโมฆะ
โดยข้าพเจ้าจะนำเอกสารแสดงผลการศึกษามาให้ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์
I hireby certify that I meet all the requirements to enroll in this program.
understand that any omission or misinformation may result in dismissal from RMUTL

.........................................................
( นส. ณัฐกานต์ อินต๊ะ )
วันที่ชำระเงิน/Payment date 04/03/2558     วัน เวลาที่กรอกข้อมูล/Date of application 12/03/2558 - 10:20:35 PM วันที่พิมพ์/Printed on 29/11/2558


***** สอบวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2558 / 26 April 2015 ****
เวลา/Time 09.00 - 11.00 รหัสข้อสอบ/Exam Code 800 802 ( 200 คะแนน/Points )
เวลา/Time 12.30 - 14.00 รหัสข้อสอบ/Exam Code 200 201( 100 คะแนน/Points )
เวลา/Time 14.30 - 16.30 รหัสข้อสอบ/Exam Code 222 207( 200 คะแนน/Points )
สามารถดูเนื้อหาวิชาสอบได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 6

*เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้การจราจรบริเวณสนามสอบอาจติดขัด ดังนั้นกรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง
1. บัตรนี้ใช้แสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบข้อเขียน
2. ต้องนำบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบ หากไม่นำไปแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ / You must show your Admission Card and Persernal ID or passport in order to enter the exam.
3. ควรไปสำรวจสถานที่สอบก่อนวันสอบจริง / Visit the examination center before the exam day.
4. กรณี คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล ผิด ให้รอแก้ไขในวันสอบสัมภาษณ์โดยแจ้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ / Please inform the exam supervisor of any mistakes in your name and wait for the day of your interview to make any correction.