| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
รอบ 2 : TCAS 2 กลุ่ม C นักกีฬาและกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562

new
กรอกใบสมัครสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯแล้วเท่านั้น
--------------------------------------------------------------------------
1.กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(Citizen ID)

-------------------------------------------------------------------------- 
2.เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงินค่าสมัคร
"วันที่ชำระเงินค่าสมัคร"
เลือกวันที่ชำระเงินค่าสมัครผิดจะไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้
(Payment Date)
--------------------------------------------------------------------------
3.เลือกระดับวุฒิที่ต้องการสมัคร
(Application Level)
วุฒิที่จะสมัคร
--------------------------------------------------------------------------
4.เลือกระดับวุฒิเดิม
(Education Background Level)
(ระดับคุณวุฒิที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้
ตามประกาศ คุณวุฒิผู้สมัคร)

วุฒิเดิม
--------------------------------------------------------------------------
5.กดลิก ปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกหลักสูตรที่จะสมัคร
(*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดคลิกเข้าสู่ระบบ*)