ประกาศผลสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (รูปแบบPDFไฟล์)

รอบ 2.1 : TCAS 2 โควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 - 5 ปี / เทียบโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส 1XX)

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (รหัส 2XX)

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 - 5 ปี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัส 3XX)

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (รหัส 4XX)

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (รหัส 6XX)

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปวช.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปริญญาตรี

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวส.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดับ ปริญญาตรี

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดับ ปวส.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปริญญาตรี

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปวส.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปริญญาตรี

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปวส.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปริญญาตรี

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปวส.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศโดย

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1234