ประกาศผลสอบข้อเขียนอย่างเป็นทางการ(PDF) ระดับ ปริญญาตรี , ระดับปวส. และ ระดับ ปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปวช.

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวช.

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดับ ปวส. รหัสสาขาวิชา 8xx - 9xx

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปริญญาตรี
ประกาศโดย

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1234