ประกาศผลสอบข้อเขียนอย่างเป็นทางการ(PDF) ระดับ ปริญญาตรี และ ระดับปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน)คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวช.

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปริญญาตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปริญญาตรี
ประกาศโดย

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1234