ประกาศผลสอบข้อเขียน(PDFไฟล์) ระดับปริญญาตรี ระดับปวส. และ ระดับปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปวช.

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 - 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน)คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 - 5 ปี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปริญญาตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดับ ปริญญาตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับ ปริญญาตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา น่าน ระดับ ปริญญาตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปวส.

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ระดับ ปริญญาตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศโดย

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1234