เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.กำหนดการรับสมัคร
 2.สาขาวิชา/จำนวนรับ/ค่าเทอม
 3.จำนวนนักศึกษาโควตา
 4.คุณวุฒิผู้สมัคร
 5.ตารางสอบ
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 7.เวลาเรียนภาคสมทบ
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 10.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 12.กรอกใบสมัคร
 13.พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 17.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการ
 19.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 20.Webboard การสมัคร
 21.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 22.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 23.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 24.Facebook งานรับนศ.ใหม่
 25.โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัลฯ
 26.โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลินฯ
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0158283]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557

******************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

1)ข้อมูลในเว็บขณะนี้เป็นของ ปีการศึกษา 2557

2)รอบรับตรงปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

3)ข้อมูลการรับสมัครของปีการศึกษา 2558 จะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

1.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงกดคลิกที่นี่

2.รายละเอียดประกาศ รับรอบ3 ภาคพายัพ เชียงใหม่
จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 15.00 น.
เข้าสู่เว็บไซต์ รับรอบ3 ภาคพายัพ เชียงใหม่ กดคลิกที่นี่

3.ประกาศ รับรอบ2 มทร.ล้านนา น่าน กดคลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------

new


new


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วน!!! ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบ(สั่งพิมพ์ขนาดกระดาษA4)
***กดคลิกที่นี่ เพื่อค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครออนไลน์จะได้เลขที่นั่งสอบทันที หากไม่ได้ต้องแจ้ง
งานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ
ก่อนวันปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ 19 ก.พ. 2557
และต้องพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบข้อเขียน และ วันสอบสัมภาษณ์

new

ประกาศ 3

1)กรุณาศึกษา "รายละเอียดการรับสมัคร"(เมนูซ้ายมือ) ก่อนการสมัคร

3)เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2556

3)ช่องทางการสมัคร สมัครออนไลน์ สมัครทางไปรษณีย์ สมัครด้วยตนเอง
การสมัครแต่ละช่องทาง มีวิธีการในการสมัครที่แตกต่างกัน
ให้เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามความสะดวกของตนเอง

4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม(เฉพาะรอบรับตรง)

4.1 กระดานสนทนา กดคลิก หรือ

4.2 facebook กดคลิก หรือ

4.3 โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 4

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่ ด่วน!!!

1. -

2. -

3. -

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัคร วันที่ 19 ก.พ. 2557 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 5

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2557รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
ให้เลือกช่องทางการสมัคร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามความสะดวกของผู้สมัคร
   
1.การสมัครทางไปรษณีย์  (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ)
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)

1 ธ.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2557

ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.การสมัครออนไลน์  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       - บมจ.ธนาคารทหารไทย
       - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

1 ธ.ค. 2556 – 15 ก.พ. 2557

ธนาคารฯ ตามที่ระบุ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก และจะ
ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น
.
(หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

หลังวันชำระเงิน3วัน
ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2557
เวลา 16.00 น.

3.การสมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดที่มหาวิทยาลัยฯ)
แต่งกายชุดนศ.สถานศึกษาเดิม หรือ ชุดนศ.ปกติ หรือชุดสุภาพ
*(หากสวมกางเกงยีนส์ เลื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจรณาให้สมัคร)
**(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

 

22 - 23 ก.พ. 2557
เวลา 09.00 น. -16.00 น.

กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

4.สอบข้อเขียน
   4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   4.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   4.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสต
   4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์
   4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ระดับ ปวช. ทุกหลักสูตร)


15 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557
17 มีนาคม 2557
17 มีนาคม 2557
17 มีนาคม 2557

ตามที่ระบุไว้ใน
บัตรเข้าห้องสอบ

5.ประกาศผลสอบข้อเขียน

 

27 มีนาคม 2557
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่

และ Internet กดคลิก
6.สอบสัมภาษณ์
     6.1 ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี

31 มีนาคม 2557
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่
     6.2 ระดับปวช. (ผู้เข้าสอบต้องสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง)
           6.2.1 รหัสหลักสูตร 995
           สอบสัมภาษณ์ที่ มทร.ล้านนา ตาก
           6.2.2 รหัสหลักสูตร 997 , 998 , 999
           สอบสัมภาษณ์ที่ มทร.ล้านนา(อ. ดอยสะเก็ด)
31 มีนาคม 2557
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
มทร.ล้านนา (ตามที่ระบุ)

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

4 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
และ Internet กดคลิก
8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/57) และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่

 

 

งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1234