เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.กำหนดการรับสมัคร
 2.สาขาวิชา/จำนวนรับ/ค่าเทอม
 3.จำนวนนักศึกษาโควตา
 4.คุณวุฒิผู้สมัคร
 5.ตารางสอบ
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 7.เวลาเรียนภาคสมทบ
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 10.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 12.กรอกใบสมัคร
 13.พิมพ์ใบแสดงรายละเอียดการสมัครฯ
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร 2559
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 17.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการ
 19.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 20.Webboard การสมัคร
 21.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 22.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 23.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 24.Facebook งานรับนศ.ใหม่
 25.โครงการพิเศษ เรียนฟรี!!!
 26.หนังสือรับรองการทำงาน รหัส 121
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0134273]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559

******************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

1.ปีการศึกษา 2560 เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ม.ค. 60

2.ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเก่า
ของปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยฯจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 ม.ค. 60

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2


new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 3

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่ ด่วน!!!

1. -

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หรือโทร.095 2730032 ได้ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 10 ก.พ. 2559 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัคร
(ให้เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ตามความสะดวก)

new


new

new


new

new


new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
เนื่องจากช่องทางการสมัคร แต่ละช่องทางมีกระบวนการที่แตกต่างกัน
ดังนั้นให้เลือกช่องทางการสมัคร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตามความสะดวกของผู้สมัคร
   
1.ช่องทางสมัครผ่านไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ)
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)

10 – 20 ม.ค. 2559

ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.ช่องทางสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       - บมจ.ธนาคารทหารไทย
       - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

1 ม.ค – 5 ก.พ. 2559

ธนาคารฯ ตามที่ระบุ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก
และจะ ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น

หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

หลังวันชำระเงิน 3 วัน
ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2559
เวลา 16.00 น.

3.ช่องทางสมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดที่มหาวิทยาลัยฯ)
แต่งกายชุดนศ.สถานศึกษาเดิม หรือ ชุดนศ.ปกติ หรือชุดสุภาพ
*(หากสวมกางเกงยีนส์ เลื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจรณาให้สมัคร)
**(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

 

13 - 14 ก.พ. 2559
เวลา 09.00 น. -15.30 น.

กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

4.สอบข้อเขียน
   
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   4.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   4.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
   4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์
   4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


12 มีนาคม 2559
13 มีนาคม 2559
14 มีนาคม 2559
14 มีนาคม 2559
14 มีนาคม 2559

ตามที่ระบุไว้ใน
ใบแสดงรายละเอียดการสมัครสอบ
กดคลิก

5.ประกาศผลสอบข้อเขียน

 

24 มีนาคม 2559
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่

และ Internet กดคลิก

6.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฎิบัติ ดูเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ กดคลิก27 มีนาคม 2559
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

31 มีนาคม 2559
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
และ Internet
กดคลิก
8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/59) และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
กำหนดการที่ระบุในตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดตาม ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะระบุกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างเป็นทางการ
18 - 30 เมษายน 2559
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่

 
 

งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 , หรือ โทร.095 2730032