เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.หลักสูตร/จำนวนรับ/ค่าเทอม
 4.จำนวนนักศึกษาโควตา
 5.คุณวุฒิผู้สมัคร
 6.ตารางสอบ
 7.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 10.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 12.กรอกใบสมัครออนไลน์
 13.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร2560
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 17.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 19.แผนที่(สนามสอบ/สถานที่เรียน)
 20.การจัดการเรียนการสอน
 21.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 22.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 23.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 24.PageFacebook ถาม-ตอบ ปัญหา
 25.โครงการพิเศษ เรียนฟรี!!!
 26.หนังสือรับรองการทำงาน 533/557
 27.แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา 1/60
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0128530]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560

******************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

new

new

new

new

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่

1. -

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หรือโทร.095 2730032 ได้ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 3

ช่องทางการสมัคร
(ให้เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ตามความสะดวก)

new

ช่องทางที่ 1


new

new

ช่องทางที่ 2


new

new

ช่องทางที่ 3


new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
เนื่องจากช่องทางการสมัคร แต่ละช่องทางมีกระบวนการที่แตกต่างกัน
ดังนั้นให้เลือกช่องทางการสมัคร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตามความสะดวกของผู้สมัคร
   
1.ช่องทางสมัครผ่านไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ)
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)

1 – 31 ม.ค. 2560

ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.ช่องทางสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก
สามารถเลือกชำระเงินสดได้ตามสถานที่ ดังนี้
       - เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
       - เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

1 – 31 ม.ค. 2560

ธนาคารฯ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก
และจะ ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น

หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

หลังวันชำระเงิน 3 วัน
ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2560
เวลา 16.00 น.

3.ช่องทางสมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดที่มหาวิทยาลัยฯ)
แต่งกายชุดนศ.สถานศึกษาเดิม หรือ ชุดนศ.ปกติ หรือชุดสุภาพ
*(หากสวมกางเกงยีนส์ เลื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจรณาให้สมัคร)
**(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

 

11 ก.พ. 2560
เวลา 09.00 น. -15.30 น.

กองการศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
(สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้)

4.สอบข้อเขียน
   
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   4.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   4.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
   4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์
   4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


25 มีนาคม 2560
26 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560

ตามที่ระบุไว้ใน
ใบยืนยันการสมัคร
กดคลิก

5.ประกาศผลสอบข้อเขียน

 

5 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ กดคลิก

6.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฎิบัติ ดูเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ กดคลิก9 เมษายน 2560
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่

7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

12 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ กดคลิก
8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/60) และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค่าบำรุงการศึกษา กดคลิก(เริ่ม 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.)
กำหนดการที่ระบุในตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันตาม ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะระบุกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างเป็นทางการ
20 - 23 เมษายน 2560
- เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 
 

งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 , หรือ โทร.095 2730032